Tobacco is a product processed from the leaves of plants in the genus Nicotiana. In consumption it appears in the forms of smoking, chewing, and snuffing. In the UK it is most commonly smoked.Cigarettes, roll-up cigarettes and cigars are all ways in which tobacco can be smoked. When smoked tobacco releases a fast acting stimulant called nicotine which is highly addictive.

Also known as:

Ciggies, Fags, Tabs, Cancer stick, Rollies

Ciggies, Fags, Tabs, Cancer stick, Rolies, Baco

EFFECTS

Feelings of:
Nicotine stimulates the nervous system which raises your heart rate and blood pressure, if inhaled it acts very quickly. Many people who use nicotine on a regular basis highlight its calming and relaxing qualities however withdrawal from the drug, even for a short time period can cause the person to become anxious and stressed.

PENALTIES

You have to be 18 to purchase tobacco.

In the UK it is illegal to smoke in enclosed public places which include bars and restaurants.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Mae nicotin yn symbylu’r system nerfol, a fydd yn ei dro’n cyflymu’r galon a chodi pwysau’r gwaed. Os caiff ei anadlu, bydd yn gweithredu’n gyflym iawn. Bydd llawer o bobl sy’n defnyddio nicotin yn rheolaidd yn dweud ei fod yn eu tawelu a’u hymlacio. Fodd bynnag, gall bod heb y cyffur, hyd yn oed am gyfnodau byr, wneud i’r unigolyn deimlo’n bryderus ac o dan bwysau.

COSB

Mae’n rhaid i chi fod yn 18 oed i brynu tybaco. Yn y Deyrnas Unedig, mae ysmygu mewn mannau cyhoeddus caeëdig, yn cynnwys tafarndai a bwytai, yn anghyfreithlon.

RISKS

Smoking is expensive and once you start it is very difficult to stop.

If you are a smoker there are increased risks from a variety of different diseases and illnesses including cancer, heart and lung disease.

PERYGLON

Mae ysmygu’n arfer drud, a bydd yn anodd rhoi’r gorau i ysmygu ar ôl cychwyn. Os ydych yn ysmygwr, bydd cynnydd yn y peryglon o sawl math o glefyd ac afiechyd, yn cynnwys cancr, clefyd y galon a chlefyd yr ysgyfaint.

DRUG CATEGORY

Stimulant

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd


Instagram