Solvents can be found in household items such as lighter gas refills, fuel canisters, aerosol cans (for example: hairspray, deodorants or air fresheners), tins or tubes of glue, paints, thinners and correcting fluids. The vapours are sniffed or breathed into the lungs.

Also known as:

Volatile Substances, Glues, Gases, Dusting, Huffing, Petrol, Aerosols

Sylweddau Anweddol, Glud, Nwy, Tynnu Llwch, Chwythu, Petrol, Aerosolau

EFFECTS

Feelings of:
Solvents depress breathing and heart rate.

Solvents can trick the brain into feeling surreal.

Users may feel thick-headed and nauseous and may vomit.

With larger doses, users may hallucinate.

The effects last between 15 to 45 minutes. Headaches or feelings of drowsiness are common after-effects.

PENALTIES

It is illegal to supply solvents to persons under the age of 18 if the retailer knows or suspects the product is intended for abuse.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Bydd toddyddion yn arafu cyfradd anadlu a churiad y galon.

Gallant wneud i’r ymennydd deimlo’n swrrealaidd.

Efallai y bydd ddefnyddwyr yn teimlo’n bendew ac yn gyfoglyd, a gallant chwydu.

Gall dosiau cryfach wneud i ddefnyddwyr weld rhithiau.

Bydd yr effaith yn para 15-45 munud. Mae cur pen neu syrthni yn sgil effeithiau cyffredin.

COSB

Mae gwerthu i’r sawl sydd o dan 18 oed yn anghyfreithlon, os yw’r gwerthwr yn gwybod neu’n amau y caiff y nwyddau eu camddefnyddio.

RISKS

Inhaling gases, aerosols or glue can kill, even on the first go

Sniffing solvents reduces breathing and heart rate and can cause damage to the nasal membrane

Users (when high) are more prone to accidents because their senses are affected

Long-term abuse can damage the brain, liver and kidneys

Repeated use of leaded petrol can cause lead poisoning

Solvents can desensitise the heart. Excess strain may be put on the heart once the buzz has worn off and the person becomes active.

PERYGLON

Gall anadlu nwyon, erosolau neu lud ladd, hyd yn oed y tro cyntaf.

Bydd arogli toddyddion yn arafu’r gyfradd anadlu a chyfradd y galon, a gall niweidio pilen y trwyn.

Pan fydd defnyddwyr yn benfeddw, byddant yn fwy tebygol o gael damwain, oherwydd bydd yn amharu ar eu synhwyrau.

Gall camddefnydd tymor hir niweidio’r ymennydd, yr afu a’r arennau.

Gall defnydd mynych o betrol â phlwm ynddo achosi gwenwyn plwm.

Gall toddyddion ddadsensiteiddio’r galon. Gellir rhoi straen ychwanegol ar y galon pan fydd y ‘buzz’ wedi dod i ben a daw’r unigolyn yn actif.

DRUG CATEGORY

Depressant

OTHER INFORMATION

Accidental death or injury can happen – steer clear of unsafe environments such as a canal or river bank, on a roof or near a busy road or train line.

Sniffing to the point of becoming unconscious also risks death through choking on vomit. Try to be around people who are straight and can help if things go wrong.

Avoid any method of use that obstructs breathing (such as sniffing with a plastic bag over the head) as death from suffocation may result.

CATEGORI SYLWEDD

Iselydd

GWYBODAETH ARALL

Gall marwolaeth neu anaf damweiniol ddigwydd – cadwch draw o fannau anniogel megis glannau afon neu gamlas, to adeilad neu ffordd/ rheilffordd brysur.

Bydd arogli nes bydd y defnyddiwr yn anymwybodol yn golygu perygl o farwolaeth trwy fygu wrth chwydu. Ceisiwch fod yng nghwmni pobl sy’n sobr ac a all helpu os aiff pethau o’u lle.

Ni ddylech ddefnyddio unrhyw ddull o ddefnyddio toddyddion sy’n atal anadlu (megis arogli â bag plastig dros eich pen) oherwydd gall marwolaeth trwy fygu ddeillio o hynny.


Instagram