Rohypnol (flunitrazepam) is a pharmaceutical drug used to treat sleeping disorders which is part of the benzodiazepine family. It is taken to enhance the effect of other substances which can lead to an increase in the chance of overdose. Rohypnol dissolves quickly in liquid and leaves no taste or smell. When mixed with alcohol it causes blackouts and memory loss. This has lead to Rohypnol being used as a date rape drug.Rohypnol are usually 1mg or 2mg dose white tablets with ROCHE embedded on the surface of the tablet.

However to prevent Rohypnol being used as a date rape drug the manufacturers are adding blue dye to the tablets.

Also known as:

Tranquillisers, Roofies, Moggies, Mazzies, Downers

Tranquillisers, Roofies, Moggies, Mazzies, Downers

EFFECTS

Feelings of:
Rohypnol relaxes you and slows you down, it is like a very strong version of valium. It comes on in 10-30 minutes and lasts about eight hours.

PENALTIES

Rohypnol is a class C drug. It is only available on private prescription.

Possession carries a maximum sentence of two years in prison, while supply could mean five years in prison.

Both sentences could also mean an unlimited fine.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Bydd Rohypnol yn eich ymlacio ac yn eich arafu, mae’n debyg i fersiwn cryf o valium. Teimlir ei effaith ymhen 10-30 munud a bydd yn para tua 8 awr .

COSB

Mae Rohypnol yn Gyffur Dosbarth C. Nid yw ar gael ond trwy bresgripsiwn preifat.

Gallai meddu ar y cyffur arwain at ddwy flynedd o garchar, a gallai cyflenwi’r cyffur arwain at bum mlynedd o garchar.

Gellid rhoi dirwy amhenodol am y ddwy drosedd hefyd.

RISKS

A strong dose in a drink will quickly knock you right out.

It can keep you out for quite a few hours and when you wake you won’t remember all that has happened to you.

Traces of the drug disappear from your blood 24 hours after taking it.

So it is hard to prove that you were spiked unless you get a test quickly

If taken with alcohol or heroin the chance of overdose is greatly increased.

If taken with stimulants organs in the body such as the heart are put under a lot of stress as they try to deal with the combination of both drugs.

PERYGLON

Gall dos cryf ohono mewn diod wneud i chi gysgu.

Gall ei effaith bara am rai oriau, ac ni fyddwch yn cofio popeth sydd wedi digwydd i chi pan fyddwch yn deffro.

Bydd olion y cyffur yn diflannu o’ch gwaed ymhen 24 awr ar ôl ei gymryd.

Felly, bydd yn anodd profi fod rhywun wedi’i roi yn eich diod heb gael prawf meddygol yn gyflym.

Bydd y perygl o orddos yn cynyddu’n sylweddol os caiff ei gymryd ag alcohol neu heroin.

Os cymerir y cyffur â symbylyddion, bydd organau’r corff o dan straen sylweddol, wrth iddynt orfod ymdopi â straen y ddau gyffur.

DRUG CATEGORY

Depressant

OTHER INFORMATION

Avoid mixing with any other drugs, particularly other depressants such as alcohol and heroin.

Remember that Rohypnol is much stronger than other benzodiazepines.

CATEGORI SYLWEDD

Iselydd

GWYBODAETH ARALL

Dylech osgoi cymysgu Rohypnol â chyffuriau eraill, yn enwedig iselyddion eraill megis alcohol a heroin.

Cofiwch, mae Rohypnol yn llawer cryfach na chyffuriau bensodiasepin eraill.


Instagram