PMA is a very toxic stimulant and has been found in tablets that may look like ecstasy and ‘legal highs’.PMMA is present in pink tablets with a Rolex Crown logo and white tablets with a four-leaf clover logo.

Also known as:

PMMA, Pink McDonalds, Pink Ecstacy, Killer, Dr Death, Double Stacked

PMMA, Pinc McDonalds, Pink Ecstasi, Killer, Dr Death, ei stacio Dwbl

EFFECTS

Feelings of:
Euphoria, empathy, exhilaration, energy, sweating, nausea, vomiting, rapid eye movement, dehydration, confusion, anxiety.
Lowers inhibitions.

Users report experiencing similar effects to ecstasy although effects last substantially stronger.

PENALTIES

PMA and PMMA are both Class A drugs – illegal to have, give away or sell.

Possession can get you up to seven years in prison and/or an unlimited fine.

Supplying someone else, including your friends, can get you up to life in prison and/or an unlimited fine.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Ewfforia, empathi, llonder, egni, chwysu, cyfogi, chwydu, symudiadau llygaid cyflym, diffyg hylif, dryswch, gorbryder.
Gall gynyddu hunanhyder.

Dywed defnyddwyr fod yr effeithiau’n debyg i rai Ecstasi, ond byddant yn para gryn dipyn yn hirach.

COSB

Mae PMA a PMMA yn gyffuriau dosbarth A – mae meddu arnynt, eu rhoi neu eu gwerthu yn anghyfreithlon.

Gall meddu ar y cyffuriau hyn arwain at 7 mlynedd o garchar neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

Gallwch gael eich carcharu am oes a/neu ddirwy amhenodol am eu cyflenwi i rywun arall, yn cynnwys eich ffrindiau.

RISKS

The stimulant effects of PMMA are not as potent as MDMA (ecstasy) so users may feel inclined to take more, thereby increasing the risk of a fatal overdose.

PMA affects the body’s temperature control and as it is stronger than Ecstasy the risk of overheating is much greater.

Users require immediate help if they feel their temperature soaring on the dance floor and anyone with a heart condition, blood pressure problems, epilepsy or asthma can have a very dangerous reaction to the drug.

Frequent use can also bring on paranoia and depression.

Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

PERYGLON

Nid yw effeithiau symbylydd PMMA mor gryf â rhai MDMA (ecstasi), felly efallai y bydd defnyddwyr yn dueddol o gymryd mwy, gan gynyddu’r perygl o orddos marwol.

Bydd PMA yn effeithio ar allu’r corff i reoli ei dymheredd, ac mae’n gryfach nag ecstasi, felly bydd y perygl o orboethi’n llawer iawn mwy.

Bydd ar ddefnyddwyr angen cymorth yn syth os byddant yn teimlo’u tymheredd yn codi tra byddant yn dawnsio, a gall unrhyw un sydd â chyflwr y galon, problemau pwysau gwaed, epilepsi neu asthma gael adwaith peryglus iawn i’r cyffur.

Gall defnydd cyson arwain at baranoia ac iselder hefyd.

Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

DRUG CATEGORY

Stimulant/Hallucinogen

OTHER INFORMATION

Some products claiming to be ‘legal highs’ have also been found to contain PMMA – see images.

We know that PMMA has been identified in powder form too and it is possible that PMMA will be present in many other illicit products and tablets with other logos.

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd/Rhithbeiryn

GWYBODAETH ARALL

Mae PMMA wedi’i ganfod mewn rhai cynhyrchion sy’n honni bod yn ‘gyffuriau penfeddwol cyfreithlon’ – gweler y delweddau.

Gwyddys fod PMMA wedi’i ganfod ar ffurf powdwr hefyd, ac mae’n bosibl y bydd PMMA wedi’i gynnwys mewn llawer iawn o gynhyrchion anghyfreithlon eraill a thabledi â logos eraill arnynt.


Instagram