Naphyrone is a derivative of Pyrovalerone, a stimulant drug developed in the 1960s as an appetite suppressant and to combat fatigue.Naphyrone is a fine white or off-white/yellow powder – usually snorted like cocaine or swallowed ‘bombed’ in wraps of paper.

Also known as:

NRG

NRG

EFFECTS

Feelings of:
Psychostimulant – increased attention & awareness, alertness, decreased appetite.

PENALTIES

On July 23rd, 2010, NRG1 (Naphyrone) became an illegal class B drug

Possession:  5 years imprisonment, a fine, or both. Supply: 14 years imprisonment, a fine or both.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Seicosymbylydd – cynyddir sylw, ymwybyddiaeth, a bywiogrwydd; llai o chwant bwyd.

COSB

Ar 23 Gorffennaf 2010, daeth NRG1 (Naphyrone) yn gyffur dosbarth B anghyfreithlon. ?Meddu ar y cyffur:  5 mlynedd o garchar, dirwy, neu’r ddau. Cyflenwi: 14 mlynedd o garchar, dirwy, neu’r ddau.

RISKS

Due to its similarity to other cathinone substances, naphyrone is likely to share the same risks such as substances, for example, mephedrone.

Risks of mephedrone can include anxiety, paranoia and over-stimulation of the heart and the nervous system, which could increase the chances of having a fit.

Other risks include reduced inhibitions, drowsiness, coma, seizures, and death.

Risks, including the risk of death, could be increased if used with other substances, including alcohol.

PERYGLON

Yn sgil ei debygrwydd i sylweddau cathinone eraill, mae Naphyrone yn debyg o fod â’r un risgiau â sylweddau megis meffedron.

Gall peryglon gynnwys gorbryder, paranoia a gorsymbylu’r galon a’r system nerfol, a allai gynyddu’r posibilrwydd o gael ffit.

Mae’r peryglon eraill yn cynnwys cynyddu hyder, syrthni, coma, ffitiau a marwolaeth.

Gallai cymryd y cyffur â sylweddau eraill (alcohol yn eu plith) gynyddu’r peryglon, yn cynnwys y perygl o farwolaeth.

DRUG CATEGORY

Stimulant

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd


Instagram