Mephedrone is a stimulant drug belonging to the chemical family of the cathinones group of drugs. Cathinones are a group of drugs related to amphetamine compounds like ecstasy. Cathinone substances such as mephedrone and MCAT come in capsules and powders and are sometimes mixed with other cathinones and caffeine.When sold over the internet, mephedrone was often described as a plant food, research chemicals or bath salts, and not for human consumption.

They are usually snorted or swallowed.

Also known as:

Prone, Meow Meow, M-Cat

Prone, Meow Meow, M-Cat

EFFECTS

Feelings of:
Effects are those of a stimulant somewhat like MDMA. It may produce euphoria, alertness, talkativeness and feelings of empathy. But also anxiety and paranoid states in some.
Lowers inhibitions.

PENALTIES

Mephedrone and related cathinones became Class B substances under the Misuse of Drugs Act 1971 on 16 April 2010.

Possession can get you up to five years in prison, or an unlimited fine or both.

Supplying someone else, including your friends, can get you up to fourteen years in prison or an unlimited fine or both.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Mae’r effeithiau’n fel rhai cyffuriau symbylydd, yn eithaf tebyg i MDMA. Gall gynhyrchu ewfforia, bywiogrwydd, tueddiad i barablu a theimladau o empathi. Ond bydd gorbryder a theimladau o baranoia gan rai defnyddwyr. Mae’n cynyddu hyder.

COSB

Daeth meffedron a chyffuriau cathinone tebyg yn Gyffuriau Dsbarth B o dan Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau 1971 ar 16 Ebrill 2010.

Gall meddu arnynt arwain at 5 mlynedd o garchar, neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

Gall cyflenwi’r rhain i rywun arall, yn cynnwys eich ffrindiau, arwain at 14 mlynedd o garchar, neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

RISKS

It can be potentially fatal. Meow meow has been highlighted as a possible contributor to several deaths in the UK

The desire to re-dose can exasperate the negative effects of the drug, including: insomnia, vertigo, overheating, and heart palpitations

It can over-stimulate the heart and mess with your blood circulation, causing your fingers to turn an unsightly shade of blue

Your nervous system can be over-stimulated, which can lead to fits, agitation, hallucinations, as well as anxious and paranoid thoughts

Snorting the drug can cause heavy nosebleeds

Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

PERYGLON

Gall fod yn farwol.

Mae Meow Meow wedi’i amlygu fel cyffur sydd efallai’n gyfrifol am sawl marwolaeth yn y DU.

Gall awydd i gymryd ail ddos gynyddu effeithiau negyddol y cyffur, yn cynnwys: anhunedd, pendro, gorboethi a chrychguriadau’r galon.

Gall orsymbylu’r galon ac amharu ar gylchrediad y gwaed, gan wneud i’ch bysedd droi’n lliw glas salw.

Gellir gorsymbylu’r system nerfol hefyd, a all arwain at ffitiau, cynhyrfu a gweld rhithiau, yn ogystal â meddyliau pryderus a pharanoid.

Gall ffroeni’r cyffur achosi gwaedlifau trwm o’r trwyn.

Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

DRUG CATEGORY

Stimulant

OTHER INFORMATION

It is potentially dangerous to mix stimulants with alcohol.

Do not take mephedrone if you are taking antidepressants containing MAOIs.

Avoid taking it if you have seizure or convulsive disorder, or a history of heart problems.

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd

GWYBODAETH ARALL

Gal cymysgu symbylyddion ag alcohol fod yn beryglus.

Peidiwch â chymryd meffedron os byddwch yn cymryd cyffuriau gwrthisleder sy’n cynnwys MAOI.

Dylech osgoi cymryd y cyffur os byddwch yn cael ffitiau neu gonfylsiynau, neu os oes gennych hanes o broblemau’r galon.


Instagram