A magic mushroom is an hallucinogenic that grow in the damp areas.

There are two main types of magic mushroom – the psilocybe species contains the psychoactive chemicals psilocybin and psilocin, while the amanita muscaria variety contains ibotenic acid and muscimol as its main psychoactive ingredients.Psylocibin mushrooms are small, tan-coloured and bruise blue when touched. Amanita muscaria mushrooms are red with white spots.

Magic mushrooms are eaten raw, dried, cooked in food or stewed in tea.

Also known as:

Shrooms, Magic

Shrooms, Magic

Effects

Feelings of: Both types give you a trip (see LSD), good or bad. It can take up to two hours to have an effect. The “trip” lasts between 4 & 10 hours with up to 6 hours of after effects. The “trip” can distort colour, sound and objects, can slow or speed up time and movement and make you feel emotionally sensitive. Lowers inhibitions.

Penalties

The Drugs Act 2005 changed the law so that now both fresh and prepared (e.g. dried or stewed) magic mushrooms are classified as Class A drugs. Possession can get you up to seven years in jail and an unlimited fine. Supplying someone else with magic mushrooms can get you life and an unlimited fine.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Gallwch gael trip gan ddefnyddio’r ddau fath (gweler LSD), da neu ddrwg. Bydd yr effaith i’w deimlo ymhen tua dwy awr. Bydd y “trip” yn para rhwng 4 a 10 awr, a bydd hyd at 6 awr o sgil effeithiau. Gall y “trip” wyrdroi lliw, sain a gwrthrychau, gall gyflymu neu arafu amser a symudiadau, a gwneud i chi deimlo’n sensitif yn emosiynol. Mae’n cynyddu hyder.

COSB

Fe wnaeth Deddf Cyffuriau 2005 newid y gyfraith, a bellach mae madarch hud ffres a rhai wedi’u paratoi (e.e. wedi’u sychu neu stiwio) yn cael eu cyfri’n gyffuriau dosbarth A.

Gallwch gael hyd at saith mlynedd o garchar a dirwy amhenodol am feddu arnynt.

Gall cyflenwi madarch hud i rywun arall arwain at garchar am oes a dirwy amhenodol.

Risks

Ingesting magic mushrooms can cause stomach pains, nausea and vomiting. If you eat the wrong type of mushroom by mistake, you can be poisoned and die, some mushrooms can give long term health implications. Bad trips can happen and will linger until the effects have worn off. Magic mushrooms can complicate any existing mental problem. Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

Risks

Ingesting magic mushrooms can cause stomach pains, nausea and vomiting. If you eat the wrong type of mushroom by mistake, you can be poisoned and die, some mushrooms can give long term health implications. Bad trips can happen and will linger until the effects have worn off. Magic mushrooms can complicate any existing mental problem. Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

PERYGLON

Gall amlyncu madarch hud achosi poenau stumog, cyfog a chwydu.

Os byddwch yn bwyta’r math anghywir o fadarch yn gamsyniol, gall hyn eich gwenwyno a’ch lladd, a bydd rhai madarch yn achosi cymhlethdodau iechyd tymor hir.

Gall tripiau drwg ddigwydd a byddant yn para nes bydd yr effeithiau wedi dod i ben.

Gall madarch hud gymhlethu unrhyw broblem iechyd meddwl sydd eisoes yn bodoli.

Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

Drug Category

Hallucinogen

Other information

Bad trips are more likely to occur with users who are in an unfamiliar environment, depressed or mentally unstable. If you have taken magic mushrooms and you feel unwell, go straight to hospital with a sample and explain what’s happened. Eating the wrong type of mushroom is a real danger. Many mushrooms which look like magic mushrooms are poisonous.

Drug Category

Hallucinogen

Other information

Bad trips are more likely to occur with users who are in an unfamiliar environment, depressed or mentally unstable. If you have taken magic mushrooms and you feel unwell, go straight to hospital with a sample and explain what’s happened. Eating the wrong type of mushroom is a real danger. Many mushrooms which look like magic mushrooms are poisonous.

CATEGORI SYLWEDD

Rhithbeiryn

GWYBODAETH ARALL

Mae tripiau drwg yn fwy tebyg o ddigwydd yn achos defnyddwyr sydd mewn amgylchedd anghyfarwydd, sy’n dioddef gan iselder neu sy’n ansad yn feddyliol.

Os byddwch wedi cymryd madarch hud ac yn teimlo’n sâl, ewch â sampl i’r ysbyty ac eglurwch beth sydd wedi digwydd.

Mae bwyta’r math anghywir o fadarch yn beryglus iawn.

Mae llawer o fadarch sy’n edrych yn debyg i fadarch hud yn wenwynig.


Instagram