Lysergic acid diethylamide (LSD) is a hallucinogenic drug that is usually sold on tiny squares of paper, often with a picture on one side.

The paper is ingested and there can be a period of up to an hour for the drug to take effect.

Someone experiencing the effects of LSD is often referred to as “on a trip”.

Liquid acid is often stronger than the other forms.

Also known as:

Acid, Tabs, Flash, Hawk, Blotters

Acid, Tabs, Flash, Hawk, Blotters

EFFECTS

Feelings of:
LSD’s psychological effects can be unpredictable and random. It will vary greatly from person to person, depending on factors such as previous experiences, state of mind and environment, as well as dose strength.
Lowers inhibitions.

LSD “trips” often lead the user in a confused and disorientated state. Distortions in space & time leads to a lack of coordination.

PENALTIES

LSD is a Class A drug.

This means that it’s illegal to possess, give away or sell.

Possessing it can lead to a prison sentence of up to 7 years or an unlimited fine or both.

Supplying (which includes giving it to a friend) could lead to a life sentence or an unlimited fine or both.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Gall effeithiau seicolegol LSD fod yn anrhagweladwy a digwydd ar hap. Bydd yn amrywio’n helaeth yn ôl yr unigolyn, a bydd yn dibynnu ar ffactorau megis profiadau blaenorol, cyflwr y meddwl a’r amgylchedd, yn ogystal â chryfder y dos.

Gall gynyddu hyder. Yn aml iawn, gail “trip” LSD wneud i’r defnyddiwr deimlo’n ddryslyd a ffwndrus. Gall dryswch o ran lle ac amser arwain at ddiffyg cydsymud.

COSB

Mae LSD yn gyffur dosbarth A – mae meddu ar, rhoi neu werthu’r cyffur yn anghyfreithlon.

Gall meddu ar LSD arwain at 7 mlynedd o garchar neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

Gallwch gael eich carcharu am oes a/neu ddirwy amhenodol am gyflenwi LSD i rywun arall, yn cynnwys eich ffrindiau.

RISKS

Once the “trip” starts, there’s no way of stopping it until the drug wears off.

Bad trips can be realistic & frightening.

If a user is unsure about taking the drug or in a bad mood they are more likely to have a bad trip.

Side effects from a bad trip can be felt for long periods of time after taking the drug

Accidents may happen while users are hallucinating.

Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

LSD can complicate existing psychological problems such as depression, anxiety and schizophrenia.

PERYGLON

Pan fydd “trip” yn cychwyn, ni ellir ei atal nes bydd effaith y cyffur wedi dod i ben.

Gall trip drwg fod yn realistig a dychrynllyd.

Os bydd defnyddiwr yn ansicr yngl?n â chymryd y cyffur, neu os bydd hwyl wael arno, bydd yn fwy tebyg o gael trip drwg.

Gellir teimlo sgil effeithiau trip drwg am gyfnodau hir ar ôl cymryd y cyffur.

Gall damweiniau ddigwydd tra bydd defnyddwyr yn gweld rhithiau.

Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

Gall LSD gymhlethu problemau seicolegol sydd eisoes yn bodoli, megis iselder, gorbryder a sgitsoffrenia.

DRUG CATEGORY

Hallucinogen

OTHER INFORMATION

Hallucinogens can enhance and amplify existing feelings.

Even so, being in a good mood does not guarantee a good trip.

If you’re with a friend who’s having a bad LSD experience you can help by simply being there with them as a steadying influence.

Remind them they’ve used LSD (they might have forgotten) and that they are tripping.

Help them to talk if they want to, but don’t constantly question them as a bad trip can leave users sensitive to feelings of paranoia.

If possible, change your environment to encourage a sense of calm – for example, play some less frantic music or step outside if you’re in a crowded club.

CATEGORI SYLWEDD

Rhithbeiryn

GWYBODAETH ARALL

Gall rhithbeiriau ddwysau teimladau sydd eisoes yn bodoli.

Serch hynny, nid yw bod mewn hwyliau da yn sicrwydd gael trip da.

Os byddwch yng nghwmni ffrind sy’n cael profiad gwael wrth ddefnyddio LSD, gallwch ei gynorthwyo trwy gadw cwmni iddo a cheisio’i bwyllo.

Ceisiwch ei atgoffa’i fod wedi cymryd LSD (efallai y bydd wedi anghofio) a’i fod yn tripio.

Gadewch iddo siarad os yw’n dymuno hynny, ond peidiwch â’i holi’n ddi-baid, oherwydd gall trip drwg wneud i ddefnyddwyr fod yn sensitif i deimladau o baranoia.

Os bydd modd, newidiwch eich amgylchedd i’w annog i ymdawelu – er enghraifft, chwaraewch gerddoriaeth arafach neu ewch allan os ydych mewn clwb nos sy’n llawn pobl.


Instagram