Khat is a stimulant with similar effects to amphetamine and is a green leaf plant. The leaf is chewed over a number of hours.

Also known as:

Green Ladies, Blue Bags, Chad, Mirogi, Mirra

Green Ladies, Blue Bags, Chad, Mirogi, Mirra

EFFECTS

Feelings of:

Khat increases alertness, confidence, concentration, making users more talkative.

However it causes insomnia and a loss of appetite.

PENALTIES

Khat became a controlled Class C drug in the UK in June 2004.

Police are able to use Khat warnings and penalty notices for disorder to adults (PND) – £60.

If in possession of Khat which is meant for your own personal use, you can:

  • Be given a warning for the first possession offence
  • Be given a penalty notice for disorder (a £60 fine) for your second possession offence
  • Face arrest for your third possession offence

EFFEITHIAU

Yn arwain at:

Bydd khat yn cynyddu bywiogrwydd, hyder a chanolbwyntio, ac yn gwneud y defnyddwyr yn fwy siaradus.

Fodd bynnag, mae’n achosi anhunedd a diffyg chwant bwyd.

COSB

Yn y Deyrnas Unedig, nid yw’r planhigyn khat wedi’i restru fel sylwedd rheoledig o dan y Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau, felly nid oes cosbau am ei ddefnyddio na’i werthu.

RISKS

Regular use of khat is linked to increased anxiety and insomnia leaving people feeling irritable and prone to aggression.

Long term use is associated with psychological dependency and an increased incidence of oral cancer.

PERYGLON

Cysylltir y defnydd rheolaidd o khat â chynnydd mewn gorbryder ac anhunedd, a gwnaiff i bobl deimlo’n bigog ac yn dueddol o ymddwyn yn ymosodol.

Mae defnydd tymor hir yn gysylltiedig â dibyniaeth seicolegol a chynnydd yn y posibilrwydd o gancr y geg.

DRUG CATEGORY

Stimulant

OTHER INFORMATION

Khat can discolour teeth.

Saliva is stimulated by chewing khat, which means users feel the need to spit a lot during use.

Avoid mixing with other drugs during or after a khat chewing session, as the combined effects can be unpredictable and even dangerous.

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd

GWYBODAETH ARALL

Gall khat afliwio dannedd.

Cynhyrchir mwy o boer trwy gnoi khat, felly bydd defnyddwyr yn teimlo’r awydd i boeri llawer iawn wrth ei ddefnyddio.

Dylid osgoi cymryd cyffuriau eraill wrth gnoi khat neu ar ôl ei gnoi, oherwydd gall y cyfuniad o effeithiau fod yn anrhagweladwy a hyd yn oed yn beryglus.


Instagram