Legally produced Ketamine comes in liquid form for injection.

However illegally produced Ketamine is a grainy white powder or tablet, which is either snorted or swallowed.

A powerful anaesthetic used on humans and animals, it can produce ‘out of body’ experiences, numbness and hallucinations.

Also known as:

Special K, K, K Hauling

Special K, K, K Hauling

EFFECTS

Feelings of:
Ketamine numbs the body and creates the effect of removing users from their sense of reality.
Common effects include out-of-body experiences, hallucinations and temporary paralysis.
The effects of taking Ketamine are influenced by the user’s mood and environment.

PENALTIES

Ketamine is currently a Class B drug. Possession can lead to up to five years in jail and supply carries a maximum penalty of 14 years.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Bydd cetamin yn merwino’r corff ac yn creu’r effaith o beidio teimlo synnwyr o realiti .
Mae ei sgil effeithiau cyffredin yn cynnwys profiadau y tu allan i’r corff, rhithiau a pharlys dros dro.
Bydd hwyliau’r defnyddiwr a’i amgylchedd yn dylanwadu ar effeithiau cymryd cetamin.

COSB

Mae cetamin yn gyffur dosbarth C ar hyn o bryd. Gall meddu ar y cyffur arwain at ddwy flynedd o garchar, a’r gosb am gyflenwi’r cyffur yw carchar am hyd at 14 mlynedd.

RISKS

The use of Ketamine often leads to different types of accidents because of the strong hallucinogenic effect.

Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

Users of Ketamine feel anxiety, can suffer from panic attacks and collapse

Prolonged use of Ketamine can lead to psychological dependency and build up a tolerance to the drug which will greatly reduce its effects.

This can lead to an increase in the chance of overdose as the user may increase the amount taken.

PERYGLON

Gall cymryd cetamin arwain at amrywiaeth o ddamweiniau, yn sgil ei effaith rhithbeiriol cryf.

Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

Gall defnyddwyr deimlo gorbryder, a gallant gael pyliau o banig a chwympo.

Gall cymryd cetamin dros gyfnod maith arwain at gaethiwed seicolegol a datblygu goddefedd i’r cyffur, a fydd yn lleihau ei effeithiau yn sylweddol.

Gall hyn arwain at gynnydd yn y perygl o orddos, oherwydd gall y defnyddiwr gymryd mwy o’r cyffur.

DRUG CATEGORY

Hallucinogen

OTHER INFORMATION

If you’re out in a bar or club and feel sick, don’t lock yourself in a toilet cubicle alone.

If you lose consciousness you can choke on your vomit and no one will be able to help.

Excessive doses have killed people.

There is no such thing as a safe dose, since you don’t know how strong or pure the powder/liquid is, or how an individual will react to it.

If injecting never share needles.

CATEGORI SYLWEDD

Rhithbeiryn

GWYBODAETH ARALL

Os byddwch mewn bar neu glwb nos ac yn teimlo’n sâl, peidiwch â chloi eich hun yn y t? bach ar eich pen eich hun.

Gallwch golli ymwybyddiaeth a mygu wrth chwydu, ac ni fydd unrhyw un yn gallu helpu.

Mae gorddosau wedi lladd pobl.

Nid oes y fath beth â dos diogel yn bodoli, oherwydd ni fyddir yn gwybod pa mor gryf neu pa mor bur yw’r hylif/powdwr, na sut y bydd unigolyn yn ymateb iddo.

Os byddwch yn chwistrellu, peidiwch fyth â rhannu nodwyddau.


Instagram