Heroin is a painkilling drug made from morphine, which is derived from the opium poppy.

Heroin is usually sold in the form of a brownish-white powder which users snort, smoke or prepare for injection.

Also known as:

H, Smack, Horse, Chang, The Dragon, Junk, Gear, Brown

H, Smack, Horse, Chang, The Dragon, Junk, Gear, Brown

Effects

Feelings of: Intense exhilaration (Rush), euphoria, relaxation, decreased anxiety, nausea, vomiting, drowsiness, decreased heart-rate, shallow breathing. Lowers inhibitions.

Penalties

Heroin is a Class A drug – illegal to have, give away or sell. Possessing Cocaine or Crack can lead to a prison sentence of up to 7 years or an unlimited fine or both. Supplying (which includes giving it to a friend) could lead to a life sentence or an unlimited fine or both.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Llonder dwys (rhuthr), ewfforia, ymdeimlad o ymlacio, llai o bryder, cyfog, chwydu, syrthni, curiad calon arafach, anadlu bas.

Gall gynyddu hunanhyder.

COSB

Mae heroin yn gyffur dosbarth A – mae meddu ar, rhoi neu werthu’r cyffur yn anghyfreithlon.

Gall meddu ar heroin arwain at 7 mlynedd o garchar neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

Gallwch gael eich carcharu am oes a/neu ddirwy amhenodol am gyflenwi heroin i rywun arall, yn cynnwys eich ffrindiau.

Risks

Heroin can cause overdose which can lead to a coma sometimes fatal. Overdose, problems may arise from impurities if heroin is injected, such as dizziness, headache, loss of coordination, nausea, as well as risks from injecting like abscess and collapsed veins. Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

PERYGLON

Gall cymryd heroin achosi gorddos a all arwain at goma (gall fod yn angheuol ar brydiau).

Os caiff y cyffur ei chwistrellu, gall problemau godi yn sgil amhureddau, megis penysgafnder, cur pen, diffyg cydsymud a chyfog, yn ogystal â pheryglon a ddaw yn sgil chwistrellu megis crawni a gwanhau’r gwythiennau.

Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

Drug Category

Depressant

Other information

If injecting, never share needles to reduce the risk of HIV or hepatitis infection.

CATEGORI SYLWEDD

Iselydd

GWYBODAETH ARALL

Os byddwch yn chwistrellu, peidiwch byth â rhannu nodwyddau, i leihau’r perygl o heintiad HIV neu hepatitis.


Instagram