GHB (gammahydroxybutyrate) & GBL (gammabutyrolactone) are closely related.

They are colourless, odourless, salty tasting liquids which often come in small bottles and capsules. They also come as a bright blue liquid (sometimes called “blue nitro”) and less commonly as a crystal powder.

GHB was originally developed as an aesthetic in the 1960s, but soon fell into disuse because of unwanted side effects.

Also known as:

GBH, GHB, Liquid Ecstasy

GBH, GHB, Liquid Ecstasy

Effects

Feelings of: GHB can increase sociability and sexual desire. It also lowers inhibitions and can bring on a state of euphoria. The effects can take anywhere between 10 minutes and an hour to kick in and have been known to last for a day.

Penalties

GHB & GBL are Class C drugs. The maximum penalty for possession is 2 years in prison and 14 years for supply. If GHB and GBL are linked to drug assisted sexual assault, the Sexual Offences Act 2003 states that it is an offence to administer a substance to a person with intent to overpower that person to enable sexual activity with them. This is punishable by up to 10 years imprisonment.

Effeithiau

Yn arwain at: Gall GHB gynyddu cymdeithasgarwch a chwant rhywiol. Gall hefyd gynyddu hyder a chreu ymdeimlad o ewfforia. Gellir teimlo’r effeithiau ymhen deg munud fan lleiaf, ac awr ar y mwyaf, ac mae achosion wedi digwydd o effeithiau’r cyffur yn para mwy nag awr.

Cosb

Mae GHB a GBL yn gyffuriau Dosbarth C. Gall meddu ar y cyffur arwain at ddwy flynedd o garchar, a’r gosb am gyflenwi’r cyffur yw carchar am hyd at 14 mlynedd. Os cysylltir GHB a GBL ag ymosodiad rhywiol a gynorthwyir gan gyffuriau, bydd Deddf Troseddau Rhywiol 2003 yn datgan ei fod yn drosedd rhoi sylwedd i berson â’r bwriad o’i orfodi i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol â’r sawl a fydd wedi rhoi’r cyffur iddo. Cosbir hyd â hyd at 10 mlynedd o garchar.

Risks

Memory lapses, drowsiness, sleepiness, dizziness, headache, low body temperature, slow heart rate, low blood pressure, muscle tremors, nausea, diarrhoea, urinary incontinence, vomiting, sweating, loss of coordination, irregular or shallow breathing, confusion, irritation, agitation, hallucinations, blackouts and memory lapses, unconsciousness (where people can’t be roused) that can last for 3–4 hours, seizures, respiratory arrest (stopping breathing) and death.

Peryglon

Pyliau o golli’r cof, syrthni, cysgadrwydd, cur pen, tymheredd corff isel, curiad calon arafach, cryndod y cyhyrau, diffyg cydsymud, anymataliad wrin, chwydu, chwysu, anadlu bas neu afreolaidd, dryswch, teimlad o fod wedi cythruddo, cynnwrf, gweld rhithiau, llewygu ac anymwybyddiaeth (na ellir deffro pobl ohono) a all bara am 3-4 awr, ffitiau, ataliad yr anadl (rhoi’r gorau i anadlu) a marwolaeth.

Drug Category

Stimulant/Hallucinogen

Other information

The amount of GHB you need to take to feel the effects is very close to the amount needed to knock you out. This increases the risk of seizures or coma. Top ups must be restricted to no more than every two hours. Anything more frequent increases the risk of overdose. As a sedative drug, there is a far greater likelihood of serious illness or overdose if other sedative or depressant drugs are used. Drinking alcohol while using GHB can lead to respiratory collapse or coma.

Categori sylwedd

Symbylydd/Rhithbeiryn

Gwybodaeth arall

Gall y cyfanswm o GHB y bydd angen i chi gymryd i deimlo’i effeithiau fod yn agos at y cyfanswm y bydd ei angen i wneud i chi gysgu. Bydd hyn yn cynyddu perygl ffitiadau neu goma. Ni ellir cymryd mwy o’r cyffur yn amlach na phob dwy awr. Bydd cymryd y mwy o’r cyffur yn amlach yn cynyddu’r perygl o orddos. Fel cyffur sedatif, bydd anhwylder difrifol neu orddos yn llawer iawn mwy tebyg o ddigwydd os cymerir cyffuriau sedatif neu iselyddion eraill. Gall yfed alcohol wrth gymryd GHB arwain at fethiant yr anadl neu goma.


Instagram