Ecstasy is usually white in colour, but comes in tablets of different shapes, and sizes.

Some tablets have pictures or logos stamped on them.
Different ecstasy tablets contain different amounts of MDMA, if any at all.

This has a huge influence on the nature and strength of the effects.

Ecstasy is taken by swallowing the tablet.
Some people crush the tablet and snort or smoke it.

Also known as:

Pukkers, E, MDMA, Pills, XTC, Mitsubishi, Doves, Mud, Mandy

Pukkers, E, MDMA, Pills, XTC, Mitsubishi, Doves, Mud, Mandy

EFFECTS

Feelings of:
Euphoria, empathy, exhilaration, energy, sweating, nausea, vomiting, rapid eye movement, dehydration, confusion, anxiety.
Lowers inhibitions.

PENALTIES

Ecstasy is a Class A drug.

This means that it’s illegal to possess, give away or sell.

Possessing it can lead to a prison sentence of up to 7 years or an unlimited fine or both.

Supplying (which includes giving it to a friend) could lead to a life sentence or an unlimited fine or both.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Ewfforia, empathi, llonder, egni, chwysu, cyfogi, chwydu, symudiadau llygaid cyflym, diffyg hylif, dryswch, gorbryder.

Gall gynyddu hunanhyder.

COSB

Mae ecstasi yn gyffur dosbarth A – mae meddu arno, rhoi neu werthu’r cyffur yn anghyfreithlon.

Gall meddu arno arwain at 7 mlynedd o garchar neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

Gallwch gael eich carcharu am oes a/neu ddirwy amhenodol am gyflenwi eEcstasi i

RISKS

Ecstasy can lead to overheating and dehydration if users expel excessive energy without taking breaks or sipping non-alcoholic fluids which can be fatal.

Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

Drinking a pint of liquid every hour and eating a salty snack from time to time are advised.

Users can feel tired and depressed for a few days after use.

Ecstasy use has been linked to mental health problems, and liver, kidney and brain damage.

PERYGLON

Gall ecstasi arwain at orboethi neu ddadhydradu os bydd defnyddwyr yn llosgi gormod o egni heb gael seibiau neu heb sipian hylifau di-alcohol, a gall hyn fod yn angheuol.

Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

Argymhellir y dylid yfed peint o hylif bob awr a bwyta byrbryd hallt o dro i dro.

Gall defnyddwyr deimlo’n flinedig ac yn isel am rai dyddiau ar ôl ei ddefnyddio.

Mae defnyddio ecstasi wedi’i gysylltu â phroblemau iechyd meddwl, a niwed i’r afu, yr arennau a’r ymennydd.

DRUG CATEGORY

Stimulant/Hallucinogen

OTHER INFORMATION

Be aware that not all ecstasy tablets contain MDMA, and the effects may be unexpected.

Do not mix alcohol with ecstasy or other drugs.

Drinking too much can be dangerous or even fatal.

Ecstasy can cause the body to release a hormone that prevents the production of urine, so if you drink a lot too quickly, it interferes with your body’s salt balance which can be just as deadly as not drinking enough water.

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd/Rhithbeiryn

GWYBODAETH ARALL

Cofiwch na fydd pob tabled ecstasi yn cynnwys MDMA, a gall yr effeithiau fod yn annisgwyl.

Peidiwch â chymysgu ecstasi ag alcohol neu gyffuriau eraill.

Gall yfed gormod fod yn beryglus neu hyd yn oed yn angheuol.

Gall ecstasi wneud i’r corff ryddhau hormon sy’n atal cynhyrchu piso, felly os byddwch yn yfed llawer iawn yn rhy gyflym, bydd yn effeithio ar gydbwysedd halen eich corff, a gall hyn fod yr un mor angheuol â pheidio yfed digon o dd?r.


Instagram