Crystal meth usually comes in ice-like crystal chunks or in a coarse powdered form. It’s made from a highly volatile combination of substances, which can include household cleaning products.Crystal Meth can be smoked, eaten, snorted or injected and the effects can last anywhere from two to 20 hours.

Also known as:

Ice, Crank, Meth, Glass

Ice, Crank, Meth, Glass

Effects

Feelings of: Crystal Meth creates feelings of feeling of exhilaration and an intense rush that lasts between 4 and 12 hours. Crystal Meth heightens libido, suppresses the appetite and can cause insomnia. The come down makes you feel paranoid, tired, depressed and sick. The come down lasts much longer than the high, and low feelings can last a couple of days.

Penalties

Crystal meth is a Class A drug. It is illegal to produce, supply, or possess. It is also illegal to allow premises to be used for supplying or producing crystal meth.

Effeithiau

Yn arwain at: Bydd crystal meth yn creu teimladau o londer a rhuthr dwys a all bara rhwng 4 a 12 awr. Bydd crystal meth yn cynyddu libido ac yn lleihau chwant bwyd, a gall achosi anhunedd. Wrth ‘ddod i lawr’, bydd defnyddwyr yn teimlo’n paranoid, yn flinedig, yn isel ac yn sâl. Bydd yr iselder yn para’n llawer hirach na’r penfeddwdod, a gall bara rai ddyddiau.

Cosb

Mae crystal meth yn Gyffur Dosbarth A. Mae’n anghyfreithlon ei gynhyrchu, ei gyflenwi neu feddu arno. Mae hefyd yn anghyfreithlon i ganiatáu i adeilad gael ei ddefnyddio i gyflenwi neu gynhyrchu Crystal Meth.

Risks

Prolonged use of crystal Meth can lead to dependence and psychosis. Physical impairment such as ‘meth mouth’ – loss of teeth related to crystal meth use. Over time tolerance to the drug can develop which will greatly reduce its effects. This can lead to an increase in the chance of overdose as the user may increase the amount taken. Risky behaviour including violence can occur in the first instant as can overdose.

Peryglon

Gall defnydd dros gyfnod maith arwain at gaethiwed a seicosis. Nam corfforol megis ‘ ceg meth’ – colli dannedd yn sgil defnyddio crystal meth. Gall goddefedd i’r cyffur ddatblygu dros amser, ac fe wnaiff hyn leihau ei effeithiau yn sylweddol. Gall hyn gynyddu’r perygl o orddos wrth i’r defnyddiwr gymryd dosiau mwy o’r cyffur. Gall ymddygiad peryglus yn cynnwys trais ddigwydd y tro cyntaf y cymerir y cyffur, yn ogystal â gorddos.

Drug Category

Stimulant

Other information

Mixing crystal meth with cocaine or ecstasy is dangerous and puts strain on the heart and increasing the risk of over-heating. As crystal meth decreases inhibitions and increases the sex drive, safe sex can become an after-thought. It is essential to stay safe during sex so always carry -and use condoms. Don’t take too much. It is possible to overdose on crystal meth, which can lead to permanent damage to your body and mind or death. If you are using crystal meth over long periods of time you are advised to take multi-vitamin and calcium supplements, as well as keeping a check on your body weight. Avoid injecting crystal meth. This can damage your body and sharing needles can pass on diseases such as HIV and Hepatitis.

Categori sylwedd

Symbylydd

Gwybodaeth arall

Mae cymysgu crystal meth â chocên neu ecstasi yn beryglus, ac mae’n rhoi straen ar y galon ac yn cynyddu’r perygl o orboethi. Bydd crystal meth yn lleihau swildod ac yn cynyddu’r awydd am gyfathrach rywiol, felly mae’n hawdd anghofio am arferion rhyw mwy diogel. Mae arferion rhyw mwy diogel yn hollbwysig, felly cofiwch gario a defnyddio condomau. Gellir cael gorddos crystal meth, a all arwain at niwed parhaol i’r corff neu’r meddwl, neu farwolaeth. Os byddwch yn defnyddio crystal meth dros gyfnodau sylweddol, fe’ch cynghorir i gymryd fitaminau a chalsiwm atodol, yn ogystal â chadw golwg ar eich pwysau. Peidiwch â chwistrellu crystal meth. Gall hyn niweidio eich corff, a gall rhannu nodwyddau ledaenu clefydau megis HIV a Hepatitis.


Instagram