Crack is a smokeable form of freebase cocaine made by heating cocaine hydrochloride with baking soda or ammonia in water. It comes in small crystals the size of small raisins. It’s called crack, because the baking soda used to produce it makes a popping noise when burnt. Crack is usually smoked but can be injected, sometimes with heroin to make a speed ball.

Also known as:

Rocks, Stones, Jimmy

Rocks, Stones, Jimmy

EFFECTS

Feelings of:
Very powerful feelings of euphoria, exhilaration and elation, very much like cocaine but much stronger; The person has more confidence but also suffers from insomnia, loss of appetite, tension, and aggression.
Lowers inhibitions.

PENALTIES

Crack is a Class A drug – illegal to have, give away or sell.

Possessing crack can lead to a prison sentence of up to 7 years or an unlimited fine or both. Supplying (which includes giving it to a friend) could lead to a life sentence or an unlimited fine or both.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Teimladau cryf iawn o ewfforia, llonder a gorfoledd, tebyg iawn i gocên ond yn llawer cryfach; Bydd yr unigolyn yn fwy hyderus, ond bydd hefyd yn dioddef gan anhunedd diffyg chwant bwyd a thensiwn, ac yn ymddwyn yn ymosodol.
Gall gynyddu hunanhyder.

COSB

Mae crac yn gyffur dosbarth A – mae meddu arno, rhoi neu werthu’r cyffur yn anghyfreithlon.

Gall meddu arno arwain at 7 mlynedd o garchar neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

Gallwch gael eich carcharu am oes a/neu ddirwy amhenodol am gyflenwi crac i rywun arall, yn cynnwys eich ffrindiau.

RISKS

Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

The way crack is smoked causes breathing problems and chest pains.

As with smoking, it damages your lungs.

You can overdose on crack.

High doses can raise the body’s temperature, cause convulsions and respiratory arrest (breathing failure).

If you use long term and frequently, you can become restless, you can’t sleep, and you lose weight.

PERYGLON

Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

Mae’r dull o ysmygu crac yn achosi problemau a phoenau yn y frest.

Yn yr un modd ag ysmygu, gall niweidio eich ysgyfaint.

Gallwch gael gorddos o crac.

Gall dosiau sylweddol gynyddu tymheredd y cord, achosi confylsiynau ac ataliad anadlol (methu anadlu).

Gall defnydd tymor hir a rheolaidd eich gwneud yn aflonydd, ni fyddwch yn gallu cysgu a byddwch yn colli pwysau.

DRUG CATEGORY

Stimulant

OTHER INFORMATION

Keep track of the amount used as tolerance quickly builds up.

The more you take to get the same effect, so the risk increases of a hit your body may be unable to handle.

If injecting, use new needles to reduce the risk of HIV or hepatitis infection.

If snorting cocaine never use a banknote or share a vessel with someone else because there is a high risk of contracting blood born viruses.

The membranes in your nose are one of the most sensitive parts of your body.

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd

GWYBODAETH ARALL

Cadwch olwg ar faint fyddwch yn ei ddefnyddio, oherwydd fe wnaiff goddefedd ddatblygu’n gyflym.

Wrth i chi gymryd mwy ohono i gael yr un effaith, bydd cynnydd yn y posibilrwydd o effaith na all eich corff ddygymod ag o.

Os byddwch yn chwistrellu, defnyddiwch nodwyddau newydd i leihau’r perygl o heintiad HIV neu hepatitis.

Os byddwch yn anadlu trwy’r ffroen, peidiwch byth a defnyddio arian papur neu rannu llestr â rhywun arall, oherwydd mae perygl sylweddol o gael firysau a gludir yn y gwaed.

Pilenni’r trwyn yw un o rannau mwyaf sensitif y corff.


Instagram