Cocaine is a white, flaky powder obtained from the leaves of the coca plant. It is odourless, soluble, and has powerful stimulant properties.

Cocaine is generally snorted up the nose and the drug is absorbed into the blood via the nasal membrane. It can be heated and fumes inhaled. It can be injected in a soluble form.

Also known as:

Coke, Charlie, Charles, Sniff, Blow, Gear, Heaven, Happy Dust, Flake, Snow, Pure, Yayo

Coke, Charlie, Charles, Sniff, Blow, Gear, Heaven, Happy Dust, Flake, Snow, Pure, Yayo

EFFECTS

Feelings of:

Euphoria, exhilaration, elation, confidence, insomnia, a loss of appetite, tension, aggression.
Lowers inhibitions.

PENALTIES

Cocaine is a Class A drug – illegal to have, give away or sell. Possessing Cocaine can lead to a prison sentence of up to 7 years or an unlimited fine or both.

Supplying (which includes giving it to a friend) could lead to a life sentence or an unlimited fine or both.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Ewfforia, llonder, gorfoledd, hyder, anhunedd, colli chwant bwyd, tensiwn, ymddygiad ymosodol.
Gall gynyddu hunanhyder.

COSB

Mae cocên yn gyffur dosbarth A – mae meddu arno, rhoi neu werthu’r cyffur yn anghyfreithlon.

Gall meddu arno arwain at 7 mlynedd o garchar neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

Gallwch gael eich carcharu am oes a/neu ddirwy amhenodol am gyflenwi cocên i rywun arall, yn cynnwys eich ffrindiau.

RISKS

Prolonged use can build up a tolerance to the drug which will greatly reduce the effects of euphoria and elation and increase levels of paranoia and anxiety and lead to strong psychological dependence and psychosis.

There is the chance of overdose (possibly fatal).

It can be ‘Cut’ with other substances to bulk it out which can cause problems in there own right.

Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

PERYGLON

Gall defnydd dros gyfnod maith arwain at oddefedd o’r cyffur, a wnaiff leihau’r teimladau o ewfforia a gorfoledd yn sylweddol, a chynyddu lefelau paranoia a gorbryder, gan arwain at ddibyniaeth seicolegol gryf a seicosis.

Gall cymryd cocên arwain at orddos (gall fod yn angheuol).

Gellir ei gymysgu a sylweddau eraill i gynhyrchu mwy ohono, a gall hyn ynddo’i hun arwain at broblemau.

Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

DRUG CATEGORY

Stimulant

OTHER INFORMATION

Keep track of the amount used as tolerance quickly builds up.

The more you take to get the same effect, so the risk increases of a hit your body may be unable to handle.

If injecting, use new needles to reduce the risk of HIV or hepatitis infection.

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd

GWYBODAETH ARALL

Cadwch olwg ar faint fyddwch yn ei ddefnyddio, oherwydd fe wnaiff goddefedd ddatblygu’n gyflym.

Wrth i chi gymryd mwy ohono i gael yr un effaith, bydd cynnydd yn y posibilrwydd o effaith na all eich corff ddygymod ag o.

Os byddwch yn chwistrellu, defnyddiwch nodwyddau newydd i leihau’r perygl o heintiad HIV neu hepatitis.


Instagram