Benzodiazepines are prescribed by doctors for people suffering from stress and/or insomnia. There are many different types of benzodiazepines which include; diazepam (Valium) oxazepam, nitrazepam and temazepam. Doses tend to be between 1mg and 10mg.Benzodiazepines come in a variety of tablets and capsules depending on the manufacturer, whose name also appears on the tablet or capsule.

Also known as:

Tranquillisers Sleeping Tablets, Benzos, Mazzies, Jellies, MSJ’s, Bonsai Supersleep, Moggies

Chemical names include Diazepam, Lorazepam, Nitrazepam, Chlordiazepoxide, Flunitrazepam, Temazepa

Brand Names Valium, Ativan, Mogadon, Librium, Rohypnol, Normison

Tawelyddion Tabledi Cysgu, Benzos, Mazzies, Jellies, MSJ’s, Bonsai Supersleep, Moggies

Mae enwau cemegol yn cynnwys: Diazepa, Lorazepam, Nitrazepam, Chlordiazepoxide, Flunitrazepam, Temazepa

Enwau Brand Valium, Ativan, Mogadon, Librium, Rohypnol, Normison

EFFECTS

Feelings of:
Benzodiazepines slow down the messages going between the brain and the body. This makes your reactions a lot slower and everything seem slightly surreal. They can make you feel drowsy and forgetful.

PENALTIES

Tranquillisers are prescription-only medicines. They’re controlled under Class C of the Misuse of Drugs Act. It’s illegal to possess benzodiazepines, without a prescription. Unauthorised possession could result in a prison sentence of up to 2 years and/or an unlimited fine. Supplying, which includes giving some to your friends, could mean up to 14 years in prison and/or an unlimited fine.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Bydd bensodiasepinau yn arafu llif y negeseuon rhwng y corff a’r ymennydd. Fe wnaiff hyn arafu eich ymatebion yn sylweddol a gwneud i bopeth deimlo braidd yn swrrealaidd. Gallant wneud i chi deimlo’n swrth ac yn anghofus.

COSB

Rhoddir tawelyddion trwy bresgripsiwn yn unig. Cânt eu rheoli o dan Adran C y Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau. Mae meddu ar bensodiasepinau heb bresgripsiwn yn anghyfreithlon. Gallai defnydd anawdurdodedig arwain at ddwy flynedd o garchar a/neu ddirwy amhenodol. Gall cyflenwi bensodiasepinau i rywun arall, yn cynnwys eich ffrindiau, arwain at 14 mlynedd o garchar, neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

RISKS

Prolonged use of Benzodiazepines can lead to a tolerance to the drug which can result in the need to take higher doses increasing the chance of overdose. It can also lead to dependency which can be problematic as withdrawal can heighten the problems that the Benzodiazepine was taken for initially. It is generally suggested that you take benzodiazepines for no more than 2-4 weeks.

If taken with alcohol or heroin the chance of overdose is greatly increased.

If taken with stimulants organs in the body such as the heart are put under a lot of stress as they try to deal with the combination of both drugs.

PERYGLON

Gall defnyddio bensodiasepinau dros gyfnod sylweddol arwain at oddefedd o’r cyffur, a all olygu gorfod cymryd dosiau uwch, a chynyddu’r perygl o orddos. Gall hefyd arwain at ddibyniaeth ar y cyffur, a gall hyn achosi problemau, oherwydd gall rhoi’r gorau i gymryd bensodiasepin waethygu’r problemau y bwriadwyd i’w trin gan y cyffur yn y lle cyntaf. Argymhellir yn gyffredinol na ddylech gymryd bensodiasepinau am fwy na 2-4 wythnos.

Os cymerir bensodiasepinau ag alcohol neu heroin, cynyddir y perygl o orddos yn sylweddol.

Os cymerir y cyffur â symbylyddion, bydd organau’r corff o dan straen sylweddol, wrth iddynt orfod ymdopi â straen y ddau gyffur.

DRUG CATEGORY

Depressant

OTHER INFORMATION

MSJ’s are an illegally imported source of diazepam (Valium). It is believed that they originate from Sri Lanka, Sweden or Greece/Cyprus and are purchased illegally over the internet. These small blue tablets are round with MSJ printed on one side and a line across the middle of the other. They can look similar to prescribed Valium tablets. All tablets prescribed in the UK go through a thorough checking process. This may not be the case for MSJ’s so they can be unpredictable and dangerous to take.

CATEGORI SYLWEDD

Iselydd

GWYBODAETH ARALL

Math o diazepam (Valium) wedi’i fewnforio’n anghyfreithlon yw MSJ. Credir eu bod yn wreiddiol o Sri Lanka, Sweden neu Wlad Groeg/Cyprus a chânt eu prynu’n anghyfreithlon ar y we. Mae’r tabledi bychan hyn yn las a chrwn â MSJ wedi’i argraffu ar un ochr a llinell ar draws canol yr ochr arall. Gallant edrych yn debyg i dabledi Valium a roddir drwy bresgripsiwn. Mae unrhyw dabledi a roddir drwy bresgripsiwn yn y Deyrnas Unedig wedi mynd trwy broses archwilio. Nid yw hyn o reidrwydd yn wir yn achos MSJ, felly gall eu heffeithiau fod yn anrhagweladwy a gallant fod yn beryglus i’w cymryd.


Instagram