Anabolic are synthetic versions of the male hormone, testosterone.Steroids are a performance enhancing drug most often used by athletes.

Steroids come into two forms, tablet which is ingested and liquid which is injected.

Also known as:

Roids, Juice

Roids, Juice

EFFECTS

Feelings of:
Athletes take steroids to help them train harder and increase muscle mass.

People who take steroids suffer from moods swings and can become aggressive and violent.

Other psychological problems include depression, paranoia and sleep deprivation.

PENALTIES

Anabolic steroids are Class C drugs to be sold only by pharmacists with a doctor’s prescription.

It’s legal to possess or import steroids as long as they’re in the form of a medicinal product for personal use.

But possession or importing with intent to supply (which includes giving them to friends) is illegal and could lead to 14 years in prison and an unlimited fine.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Bydd athletwyr yn cymryd steroidau i’w cynorthwyo i ymarfer yn galetach a datblygu màs y cyhyrau .

Gall pobl sy’n cymryd steroidau ddioddef gan hwyliau ansad, a gallant ymddwyn yn ymosodol a threisgar.

Mae problemau seicolegol eraill yn cynnwys iselder, paranoia a cholli cwsg.

COSB

Mae steroidau anabolig yn gyffuriau Dosbarth C, a dim ond fferyllwyr all eu gwerthu, â phresgripsiwn gan feddyg.

Mae’n gyfreithlon meddu ar neu fewnforio steroidau os ydynt at ddibenion meddyginiaethol personol.

Ond mae meddu ar neu fewnforio’r cyffur â’r bwriad o’i gyflenwi (sy’n cynnwys ei roi i ffrindiau) yn anghyfreithlon, a gallai hynny arwain at 14 mlynedd o garchar a dirwy amhenodol.

RISKS

Male uses suffer from testicles shrinking, erectile dysfunction and can become sterile.

Female users can develop facial hair and a deep voice.

If you are a young users steroids can effect the development of the body.

Injecting steroid users can be infected with Blood Born Viruses, including AIDS if they share needles.

PERYGLON

Gall dynion sy’n defnyddio steroidau ddioddef gan anhawster codiad a cheilliau’n crebachu, a gall y cyffur eu gwneud yn anffrwythlon.

Gall merched sy’n eu defnyddio ddatblygu blew wynebol a llais dwfn .

Os ydych yn ddefnyddiwr ifanc, gall steroidau effeithio ar ddatblygiad y corff.

Gall defnyddwyr sy’n chwistrellu steroidau gael eu heintio â firysau a gludir yn y gwaed, yn cynnwys clefyd AIDS, os byddant yn rhannu nodwyddau.

DRUG CATEGORY

Stimulant

OTHER INFORMATION

You increase the risk of having a stroke, liver failure or heart attack when taking anabolic steroids.

If you are injecting anabolic steroids never share needles.

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd

GWYBODAETH ARALL

Byddwch yn cynyddu’r perygl o gael strôc, methiant yr afu neu drawiad y galon pan fyddwch yn cymryd steroidau anabolig.

Os byddwch yn chwistrellu steroidau anabolig, peidiwch fyth a rhannu nodwyddau.


Instagram