Amphetamine is a chemical compound that acts as a stimulant. Its chemical structure closely resembles the body’s own chemical transmitter norepinephrine, which plays an important role in the fight-or-flight response to stress and excitement.

The most common street speed is amphetamine sulphate, which comes as a grey, dirty-white or pinkish powder and is snorted, rubbed on the gums, dissolved in liquid for injection or drinking, or swallowed in pill form. A ‘speedbomb’ consists of speed twisted up in a cigarette paper, which is then swallowed.

Also known as:

Speed, Billy, Whizz, Phet, Football, Uppers

Speed, Billy, Whizz, Phet, Football, Uppers

EFFECTS

Feelings of:
Amphetamine is a stimulant. It quickens the heartbeat and speeds up breathing.

Users become more lively, confident and outgoing.

A tense jaw and teeth grinding are also common and known as gurning.

Speed can dramatically reduce a person’s appetite, but doesn’t meet any of the body’s nutritional needs.

Lowers inhibitions.

PENALTIES

Amphetamines are a Class B drug meaning it’s illegal to have, give away or sell.

Possession of amphetamines can get you up to five years in jail or an unlimited fine or both.

Supplying amphetamines to someone else, including your friends, can get you up to 14 years in prison or an unlimited fine or both.

When amphetamines are prepared for injection they become a Class A and can get you tougher sentencing if you’re caught with it or selling it.

Possession of a Class A can get you up to seven years in jail or an unlimited fine or both.

Supplying a Class A to someone else, including your friends, could lead to life imprisonment or an unlimited fine or both.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Mae amffetamin yn symbylydd. Bydd yn cyflymu curiad y galon a’r anadl.
Bydd defnyddwyr yn fwy bywiog, hyderus a rhadlon.
Mae gên dynn a chrensian y dannedd yn gyffredin, a gelwir hyn yn gymio.
Gall Speed leihau chwant bwyd yn sylweddol, ond nid yw’n diwallu unrhyw un o anghenion maeth y corff.
Bydd yn cynyddu hyder.

COSB

Mae amffetaminau yn Gyffuriau Dosbarth B, ac mae’n anghyfreithlon meddu arnynt, eu rhoi i rywun, neu eu gwerthu. Gall meddu ar amffetaminau arwain at 5 mlynedd o garchar, neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau. Gall cyflenwi amffetaminau i rywun arall, yn cynnwys eich ffrindiau, arwain at 14 mlynedd o garchar, neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.
Mae Amffetaminau a baratoir i’w chwistrellu yn Gyffuriau Dosbarth A, a gallwch gael dedfryd fwy llym os cewch eich dal yn meddu arnynt neu’n eu gwerthu. Gall meddu ar Gyffur Dosbarth A arwain at 7 mlynedd o garchar, neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau. Gall cyflenwi Cyffuriau Dosbarth A i rywun arall, yn cynnwys eich ffrindiau, arwain at garchar am oes, neu ddirwy amhenodol, neu’r ddau.

RISKS

Some users may feel tense and anxious while using and afterwards many feel very tired and depressed.

The drug can cause sudden death from heart attack or stroke.

Frequent high doses can cause panic, hallucination and weight loss.

Heavy long-term use places strain on the heart and can cause mental illness.

Amphetamines are addictive.

Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

PERYGION

Efallai y bydd rhai defnyddwyr yn teimlo tensiwn a gorbryder wrth gymryd y cyffur, ac yn flinedig ac isel iawn wedi hynny. Gall y cyffur achosi marwolaeth sydyn yn sgil trawiad ar y galon neu strôc.
Gall dosiau uchel rheolaidd achosi panig, gweld rhithiau a cholli pwysau. Bydd defnydd trwm yn y tymor hir yn arwain at ar y galon, a gall achosi afiechyd meddwl. Mae Amffetaminau’n gaethiwus. Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

DRUG CATEGORY

Stimulant

OTHER INFORMATION

The greatest danger to your health is from mixing amphetamines with cocaine or ecstasy.

The first is an unlikely combination because they have such similar effects.

This pairing brings a danger of increased toxicity and strain on the heart.

Mixing with ecstasy puts extra strain on the heart and you will be at risk of over-heating.

It is possible to overdose on amphetamines, which can lead to permanent damage or death.

If you are using amphetamines over long periods of time you are advised to take multi- vitamin and calcium supplements, as well as keeping a check on your body weight.

Avoid injecting speed, this can damage your body and sharing needles can pass on diseases such as HIV.

If you have schizophrenic tendencies there are real dangers that even the mildest use of speed could push you over the edge.

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd

GWYBODAETH ARALL

Y perygl mwyaf i’ch iechyd yw cymysgu amffetaminau â chocên neu ecstasi. Mae’r cyntaf yn gyfuniad annhebygol, oherwydd mae ganddynt effeithiau tebyg. Daw’r cyfuniad hwn â’r perygl o gynnydd mewn gwenwyndra a straen ar y galon;
Bydd cymysgu’r cyffur ag ecstasi yn rhoi straen ychwanegol ar y galon, a byddwch mewn perygl o orboethi;
Gellir cael gorddos o amffetaminau, a all arwain at niwed parhaol neu farwolaeth;
Os byddwch yn defnyddio amffetaminau dros gyfnodau helaeth, fe’ch cynghorir i gymryd fitaminau a chalsiwm atodol, a chadw golwg ar bwysau eich corff;
Ni ddylech chwistrellu speed. Gall niweidio eich corff, a gall rhannu nodwyddau drosglwyddo heintiau megis HIV;
Os oes gennych dueddiadau sgitsoffrenig, mae perygl go iawn y gallai defnyddio ychydig bach o Speed eich gwthio dros yr ymyl.


Instagram