Alkyl nitrates include amyl nitrite, butyl nitrite and isobutyl nitrite.

They come as a clear or straw-coloured liquid in a small bottle or tube (and used to be sold in glass capsules which made a popping noise when opened – leading to the name the name poppers.)

The vapour is inhaled through the mouth or nose.

Also known as:

Poppers

Poppers

EFFECTS

Feelings of:
Effects are instantaneous and brief, but intense.

These effects are caused by a sudden surge of blood to the heart and brain.

Light-headedness, giddiness, heat flush or heightened sensual awareness may also result.

This is known as a head rush.

Some users may also experience the impression of time slowing down.

The effects fade two to five minutes after use.

Users are often left with a headache.

PENALTIES

Amyl nitrite can only be issued by pharmacies under the Medicines Act. Possession is legal, but supply can be an offence.

EFFEITHIAU

Yn arwain at:
Bydd yr effeithiau’n ebrwydd a byr, ond yn ddwys iawn.

Achosir yr effeithiau gan ruthr sydyn o waed i’r galon a’r ymennydd.

Gall penysgafnder, pendro, rhuthr gwres neu gynnydd mewn ymwybyddiaeth gnawdol ddigwydd o ganlyniad hefyd.

Gelwir hyn yn rhuthr pen.

Gall rhai defnyddwyr brofi ymdeimlad o amser yn arafu.

Bydd yr effeithiau’n pylu o fewn 2-5 munud ar ôl cymryd y cyffur.

Yn aml iawn, bydd defnyddwyr yn cael cur pen ar ôl cymryd y cyffur.

COSB

O dan y Ddeddf Meddyginiaethau, dim ond fferyllfeydd a all gyflenwi amyl nitrad.

Mae meddu ar y cyffur yn gyfreithlon, ond gall cyflenwi fod yn anghyfreithlon.

RISKS

Side effects of sniffing poppers (especially repeated sniffing) may include headaches, nausea, coughing, dizziness, and in serious instances users may completely pass out.

Regular use can cause skin problems around the mouth and nose.

If spilled, poppers can burn the skin.

Alkyl nitrites reduce blood pressure.

This makes it dangerous for people with anaemia, glaucoma, breathing or heart problems.

Poppers can be fatal if swallowed.

PERYGLON

Gall sgil effeithiau ffroeni popwyr (yn cynnwys arogli’r cyffur dro ar ôl tro) gynnwys cur pen, cyfog, tagu a phenysgafnder, ac mewn achosion difrifol, gall defnyddwyr lewygu.

Gall defnydd rheolaidd achosi anhwylderau croen o amgylch y geg a’r trwyn.

Os arllwysir alcyl nitrad, gall losgi’r croen.

Gall hefyd leihau pwysau’r gwaed, sy’n golygu ei fod yn beryglus iawn i bobl sydd ag anaemia, glawcoma, problemau anadlu neu broblemau’r galon.

Gall llyncu popwyr fod yn farwol.

DRUG CATEGORY

Stimulant

OTHER INFORMATION

Mixing Viagra with alkyl nitrites is very dangerous as the combination could cause your blood pressure to drop dangerously low.

It can cause dizziness, fainting and heart problems, not to mention the possibility of coma, brain damage and possibly even death.

CATEGORI SYLWEDD

Symbylydd

GWYBODAETH ARALL

Mae cymysgu Viagra â chyffuriau alcyl nitrad yn beryglus iawn, oherwydd gallai’r cyfuniad achosi i bwysau’r gwaed gwympo i lefel peryglus o isel.

Gall achosi penysgafnder, llewygu a phroblemau’r galon, heb son am y posibilrwydd o goma, niwed i’r ymennydd ac efallai marwolaeth, hyd yn oed.


Instagram