2CB is sold in the form of pills or white tablets.

It is chemically similar to MDMA.

2CB is generally swallowed in tablet form but can be snorted or smoked.

2CB is a phenethylamine.

There are other drugs in the phenethylamine family that can be much stronger than 2CB and often have 2c in their title.

Also known as:

Tripstacy, Seventh-Heaven, 7-UP

Tripstacy, Seventh-Heaven, 7-UP

Effects

Feelings of: 2CB’s psychological effects can be unpredictable and random. It will vary greatly from person to person, depending on factors such as previous experiences, state of mind and environment, as well as dose strength. Lowers inhibitions

Penalties

2CB are Class A under the 1971 Misuse of Drugs Acts which means they are illegal to produce, supply or possess in any form. Maximum penalty for possession is seven years in jail.

Effeithiau

Feelings of: Gall effeithiau seicolegol 2CB fod yn anrhagweladwy a gallant ddigwydd ar hap. Byddant yn amrywio’n helaeth yn ôl yr unigolyn, a bydd hyn yn dibynnu ar ffactorau megis profiadau blaenorol a chyflwr y meddwl a’r amgylchedd, yn ogystal â chryfder y dos. Fe wnaiff gynyddu hyder.

Cosb

Mae 2CB yn gyffur Dosbarth A o dan Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau 1971, sy’n golygu ei fod yn anghyfreithlon i’w cynhyrchu, cyflenwi neu feddu arno, ar unrhyw ffurf. Y gosb fwyaf am feddu ar y cyffur yw saith mlynedd o garchar.

Risks

Unpleasant stomach effects can include diarrhoea and cramps. Avoid mixing 2CB with other drugs. Do not take this drug if you are on MAOI anti-depressants. It is also ill advised if you are at risk of depression or psychosis such as schizophrenia. Vulnerable individuals may find they experience psychotic syndromes, visual illusions, panic attacks and depersonalisation. It could also trigger latent psychological problems. Lowered inhibitions can make you do things that you would not normally do.

Peryglon

Gall effeithiau annymunol y cyffur gynnwys dolur rhydd a chrampiau. Dylech osgoi cymysgu 2CB â chyffuriau eraill. Peidiwch â chymryd y cyffur hwn os ydych yn cymryd cyffuriau gwrthisleder MAOI. Os ydych mewn perygl o iselder neu seicosis megis sgitsoffrenia, byddai cymryd y cyffur hwn yn annoeth. Gall unigolion hyglwyf brofi syndromau seicotig, rhithiau gweledol, pyliau o banig a dadbersonoli. Gallai hefyd sbarduno problemau seicolegol cudd. Gall mwy o hunanhyder wneud i chi wneud pethau na fyddech yn eu gwneud fel arfer.

Drug Category

Stimulant/Hallucinogen

Other information

Other drugs in the phenethylamine family are more potent than 2CB and can be fatal if snorted.

Categori sylwedd

Symbylydd / Rhithbeiryn

Gwybodaeth arall

Mae cyffuriau phenethylamine yn gryfach na 2CB, a gall ffroeni’r cyffur hwn fod yn farwol.


Instagram