Nid oes ffordd o osgoi’r pwynt fod yfed yn y dref yn gallu bod yn ddrud. Dyma pam fod rhai pobl yn penderfynu llwytho cynt. Dyma pan fydd diod wedi’i brynu mewn siop yn cael ei yfed gartref cyn taro’r dref. Efallai dy fod wedi sylweddoli ar rai tafarndai neu far yn ailenwi eu hawr hapus (happy hour) fel sesiwn ‘pre-load’ neu ‘pre-lash’. Y syniad yw dy fod yn llwytho dy hun efo diodydd cynt ac wedi meddwi yn barod, yn golygu nad oes rhaid gwario llawer o arian mewn bar yn meddwi. Synnwyr economaidd syml!

Yn anffodus, beth sydd yn tueddu digwydd ydy fod rhai pobl yn gwario beth fydda nhw yn y dref yn Tesco, yn prynu ac yn yfed mwy o alcohol na fyddent fel arall ac fel arfer mewn cyfnod llai o amser. Hefyd, mae pobl yn tueddu parhau i yfed pan byddant yn cyrraedd y dref beth bynnag.

Felly, yn hytrach nag yfed mewn amgylched cymharol ddiogel ble gall staff gadw golwg ar bethau ac (yn y senario gwaethaf) mae cymorth cyntaf ar gael, mae rhai sydd yn llwytho cynt yn cyrraedd y dref wedi meddwi’n ddifrifol yn barod. Rydym wedi clywed amryw stori am bobl yn rholio allan o dacsi, yn mynd i mewn i glwb, yn disgyn i lawr y grisiau ac yn mynd i’r ysbyty; noson allan o oddeutu pum munud.

Mae dy allu i sicrhau dy ddiogelwch personol ac osgoi gwrthdaro yn cael ei gyfyngu yn ddifrifol gan gor-yfed alcohol h.y. y mwy wyt ti wedi meddwi yna’r mwy tebygol dy fod di am gael i mewn i drafferthion (os wyt ti eisiau neu beidio). Bydd cychwyn yn fuan a chychwyn yn galed ddim yn helpu ti i ddelio gyda phroblemau potensial amser cicio allan.

Un peth i gofio ydy, yn hytrach na phrynu stoc fawr o alcohol o’r archfarchnad, byddai’n well i ti brynu swper yn lle. Efallai dy fod wedi clywed am bobl yn siarad am “leinio eu stumogau” ac mae’n wir, bydd bwyd yn helpu i amsugno alcohol a chyfyngu’r effaith. Roeddwn am restru’r calorïau mewn diodydd alcoholig yma ond ar ôl siarad gyda heddwas am y peth dwi ddim yn meddwl gwna i. Dywedodd ef fod pobl yn defnyddio’r wybodaeth fel rheswm i beidio bwyta swper yn hytrach nag i leihau’r alcohol fel nad ydynt yn mynd dros eu derbyniad calori dyddiol. Wir.

Ond os wyt ti yn cael ychydig o ddiodydd wrth gael yn barod, ceisio gwneud yn sicr mai dim ond hynny ydyw, ychydig. Nid oes rheswm newid dy arferion yfed yn llym dim ond am dy fod di’n yfed yn y t?. Mae’r un peth yn wir os wyt ti yn cychwyn yn y brifysgol; gallai fod yn gyfnod nerfus, yn cyfarfod llawer o bobl newydd, yn ceisio ffitio i mewn. Bydd hyn yn fwy anodd os wyt ti wedi meddwi’n llwyr. A hefyd, yn yr wythnosau cyntaf o’r tymor efallai nad fydd neb o gwmpas i wylio allan amdanat pam fyddi di yn cael i mewn i gyflwr. Nid yw’n deimlad braf i ddeffro’r bore wedyn yn difaru beth wnes di’r noson cynt.

Hefyd, tra ti yn y siop, coda gondomau hefyd. Mae alcohol yn gostwng swildod rhywiol ac mae’n well i fod yn barod. Gwna’n sicr dy fod yn mynd â nhw gyda thi rhag ofn nad wyt ti yn mynd yn ôl gartref ar ddiwedd y noson.

Pethau eraill i roi yn dy boced/waled/pwrs/bag (ti’n deall) ydy digon o arian am dacsi yn ôl a dy gerdyn adnabod. Sialens 21, Sialens 25 beth bynnag, mae’n dal yn syniad da i gael cerdyn adnabod iawn; nid oes neb yn dadlau gyda phasport neu drwydded yrru ac fe ddylai llefydd dderbyn y Cerdyn Dinesydd er efallai byddet yn cael tipyn o drafferth. Mae cardiau adnabod ffug yn ddiwerth mwy neu lai bellach ac yn ogystal â pheidio cael diod a gofyn i ti adael sefydliad, mae’r weithred o gario cerdyn adnabod ffug yn drosedd yn dechnegol, er nid yw’r heddlu yn erlyn yn aml.

Un peth arall i gael cyn i ti adael y t? ydy esgidiau cyfforddus neu o leiaf esgidiau nid oes rhaid tynnu i ffwrdd ar ddiwedd y noson. Efallai fod hyn yn swnio’n wirion ond mae pobl yn cerdded drwy wydr wedi’i dorri a chwyd ar ddiwedd y noson yn y dref ac mae traed wedi’u torri yn broblem go iawn i wasanaethau brys. Dyna pam fod y Bugeiliaid Stryd yn cario fflip fflops am ddim gyda nhw. Ond bydd mwy am hynny yn y rhan diwethaf o’r gyfres yma.


Instagram