Datganiad Preifatrwydd

Botwm Coch ( neu “ni”) yn ymroddedig i gadw preifatrwydd pawb sy’n ymweld â’r wefan hon. Darllenwch y datganiad preifatrwydd canlynol i ddeall sut yr ydym yn defnyddio ac yn amddiffyn y wybodaeth yr ydych yn ei darparu i ni.
Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn cytuno i ni gasglu, defnyddio a throsglwyddo’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu i ni yn unol â thelerau’r polisi hwn.

Rydym yn cadw’r hawl i newid cynnwys y wefan hon, yn cynnwys y polisi preifatrwydd, ar unrhyw adeg, trwy bostio newidiadau o’r fath ar y wefan. Eich cyfrifoldeb chi yw ymgyfarwyddo â’r polisi hwn yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau. Bydd eich defnydd parhaus o’r wefan ar ôl postio unrhyw newidiadau o’r fath yn golygu eich bod yn derbyn y polisi preifatrwydd diwygiedig.

Os nad ydych yn derbyn y polisi preifatrwydd hwn, ni allwch ddefnyddio’r wefan hon.

Casglu Gwybodaeth

Os byddwch yn cofrestru gyda’r wefan, neu os byddwch yn llenwi ffurflen ar y wefan, efallai y gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch eich hun (yn cynnwys eich enw a manylion cyswllt).
Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am eich defnydd o’r wefan hon wrth i chi ac eraill ei chwilio a’i defnyddio (gweler yr adran ar “cwcis”), yn ogystal â gwybodaeth amdanoch chi o negeseuon yr ydych yn eu postio ar y wefan a negeseuon e-bost neu lythyrau yr ydych yn eu hanfon atom.

Defnyddio’r Wybodaeth yr Ydym yn ei Chasglu

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio at nifer o ddibenion cyffredinol, yn cynnwys: darparu gwybodaeth yr ydych wedi gofyn amdani; trafod eich ymholiadau, mynediad at rai adrannau o’r wefan, a rhoi’r newyddion diweddaraf i chi gyda gwasanaethau a allant fod yn berthnasol i chi.

Fe allwn hefyd ddarparu gwybodaeth arall yr ydym yn meddwl all fod o ddiddordeb i chi, fel digwyddiadau hyfforddiant. Fe all Iechyd Cyhoeddus Cymru gysylltu â chi trwy’r post, ffôn neu ffacs, yn ogystal â thrwy ebost. Fe gewch y cyfle i eithrio o dderbyn yr wybodaeth hon yn yr adran briodol o’r wefan pan fyddwch yn cofrestru eich manylion. Os nad ydych eisiau i ni gysylltu â chi mwyach yn y dyfodol, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y rhestr bostio benodol, cysylltwch ag adran briodol y sefydliad, fel sydd ar ein rhestr ar y dudalen Gwasanaethau a Thimau, neu general.enquiries@wales.nhs.uk

Cadw Data

Bydd Botwm Coch yn cadw’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych am hynny o amser ac sy’n rhesymol angenrheidiol at y dibenion a restrir yn y polisi hwn ac yn unol ag amserlenni cadw Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Datgelu Gwybodaeth

Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei darparu i ni’n cael ei chadw ar ein cyfrifiaduron, neu ar gyfrifiaduron un neu fwy o’n cyflenwyr. Fe all y data a gasglwn gennych gael ei drosglwyddo i, a’i gadw mewn, cyrchfan y tu allan i Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Fe all hefyd gael ei brosesu, yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn, gan staff sy’n gweithio i ni neu un o’n cyflenwyr sy’n gweithio y tu allan i AEE. Trwy gyflwyno eich data personol, rydych yn cytuno iddo gael ei drosglwyddo, ei gadw a’i brosesu fel hyn. Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cymryd camau rhesymol i sicrhau bod eich data’n cael ei drafod yn ddiogel ac yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn.
Fe allwn ddatgelu gwybodaeth bersonol mewn ymateb i brosesau cyfreithiol, er enghraifft, mewn ymateb i orchymyn llys. Fe allwn hefyd ddatgelu’r fath wybodaeth mewn ymateb i gais gan asiantaeth gorfodi’r gyfraith neu pan fyddwn yn credu ei bod yn angenrheidiol i ymchwilio, atal, neu weithredu mewn perthynas â gweithgareddau anghyfreithlon, amheuaeth o dwyll, sefyllfaoedd sy’n ymwneud â bygythiadau posibl i ddiogelwch corfforol unrhyw berson, peidio â chydymffurfio â’n telerau ac amodau defnyddio, neu fel sy’n cael ei ganiatáu neu sydd ei angen fel arall yn ôl y gyfraith ac yn gyson â gofynion cyfreithiol.

Cwcis

Gweler ein polisi cwcis.

Ffeiliau Cofnodi Gweinydd y We

Mae cyfeiriadau Darparwr Rhyngrwyd yn cael eu defnyddio gan eich cyfrifiadur bob tro yr ydych wedi cysylltu â’r Rhyngrwyd. Rhif yw eich Darparwr Rhyngrwyd sy’n cael ei ddefnyddio gan gyfrifiaduron ar y rhwydwaith i adnabod eich cyfrifiadur. Mae cyfeiriadau Darparwr Rhyngrwyd yn cael eu casglu’n awtomatig gan ein gweinyddion gwe er mwyn i ni allu anfon data (fel y tudalennau gwefan yr ydych yn gofyn amdanynt) atoch.
Mae ffeiliau cofnodi gweinydd y we yn cael eu defnyddio i gofnodi gwybodaeth yngl?n â’n gwefan, fel camgymeriadau system.

Diogelwch

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth trwy gyfrwng y Rhyngrwyd yn hollol ddiogel. Er ein bod yn defnyddio mesurau diogelwch i amddiffyn y wybodaeth a ddarperir gennych, ni all Iechyd Cyhoeddus Cymru warantu diogelwch eich data sy’n cael ei drosglwyddo i’n gwefan ac mae unrhyw drosglwyddiad ar eich menter eich hun. Unwaith i ni dderbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio trefniadau a nodweddion diogelwch priodol wedi eu hanelu at rwystro unrhyw fynediad diawdurdod, prosesu anghyfreithlon, colled ddamweiniol, distryw neu ddifrod.

Mynediad at Eich Gwybodaeth a Diweddaru Eich Gwybodaeth

Mae gennych hawl i weld copi o’r wybodaeth yr ydym wedi ei chasglu gennych ac yr ydym yn ei chynnal. Os ydych yn dymuno gwneud hynny, anfonwch ebost atom yn general.enquiries@wales.nhs.uk a rhowch “cais am fynediad” fel pennawd y pwnc. Fe allwn godi ffi fechan i dalu ein costau yn darparu’r manylion hyn i chi.
Fe allwch ofyn i ni wneud newidiadau i’r wybodaeth a ddarperir gennych a/neu sy’n cael ei chadw amdanoch, er mwyn sicrhau ei fod yn gywir ac yn gyfredol. Fe allwch hefyd ofyn i ni beidio â phrosesu eich gwybodaeth bersonol a’i dileu o’n cronfa ddata neu gofnodion. Noder y gall fod yn amhosibl dileu eich gwybodaeth yn llwyr oherwydd copïau wrth gefn a chofnodion dileu.
Byddwn ond yn perfformio’r gweithgareddau a amlinellir uchod i’r graddau na fydd gweithgareddau o’r fath yn peryglu preifatrwydd, diogelwch neu unrhyw fuddiannau cyfreithiol eraill.

Dolenni i Wefannau Allanol

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, rhai adrannau’r llywodraeth a sefydliadau eraill. Nid yw’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i unrhyw wefan ond y wefan hon, felly pan fyddwch yn symud i wefan arall sy’n casglu data personol dylech ddarllen y polisi preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan honno.
Er mwyn osgoi amheuaeth, nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych wedi ei rhoi i ni i weithredwyr gwefannau eraill.

Cyswllt

Ar gyfer sylwadau, ymholiadau a cheisiadau eraill yn ymwneud â’n defnydd o’ch gwybodaeth bersonol, anfonwch ebost at adran briodol y sefydliad.
Iechyd Cyhoeddus Cymru GIG Cymru

Switched On
Whitchurch Hospital
Caerdydd
CF14 7XB
Ffôn: 029 20 336 200
Ebost: PublicHealthWales.SwitchedOn@wales.nhs.uk