Dyma ran dau o gyfres tri rhan ar sut i aros yn ddiogel yn y dref. Neu, sut i fwynhau dy hun yn y dref yn ddiogel. Mae’n beth hawdd i wneud. Mae Caerdydd yn ddinas gymharol fach ac yn ddinas gymharol ddiogel. Mae’r mwyafrif o bobl yn mynd allan ac yn cael amser da gyda ddim problem. Ond nid olygai hyn nad all bethau drwg byth ddigwydd nac dy fod di yn cael dy ddal yng nghanol yr holl beth.

Mae yna rai pethau syml gallet wneud i sicrhau dy ddiogelwch personol ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ymwneud gyda defnydd synhwyrol o alcohol. Nid am ein bod ni’n faldodus na’n ddiflas ond am mai alcohol sydd yn cymryd rhan yn y mwyafrif o achosion o drosedd treisgar yng Nghaerdydd ac yn y mwyafrif o drosedd myfyrwyr yn y ddinas. Cofia, Dim Ond Un Mae’n Cymryd.

Mae’r gyfres hon yn cael ei rhannu i cyn (5-9pm), yn ystod (9pm-1am) ac ar ôl (1-5am) noson allan yng Nghaerdydd.

Felly mae hi o gwmpas 9 o’r gloch a ti’n agosáu at y dref. Mae pawb yn gwybod fod rhai ardaloedd yn fwy diogel nag rhai eraill. Ond mae enw da ardal a’r ffeithiau weithiau yn wahanol.

Mae pawb, wel pobl o du allan i’r ddinas, yn tybio mai yng ngwaelod Heol Eglwys Mair (St Mary’s) mae’r trwbl i gyd yn digwydd. Mae hyn oherwydd bod papurau fel The Telegraph yn ailgylchu hen luniau a’r cymeradwyaeth byd eang mae’r ffotograffydd Maciej Dakowicz wedi’i gael gyda’i luniau anhygoel.

Ond nid yw’r ffigyrau yn cydweddu ddim mwy. Mae llawer o’r bariau ym mhen honno’r dre bellach wedi mynd ac mae’r mwyafrif o’r trosedd treisgar yng Nghanol Dinas Caerdydd bellach yn digwydd ar ac o gwmpas Greyfriars Road. Nid yw hyn i ddweud fod Greyfriars Road yn beryglus, dim ond mai dyma ydy ble rwyt ti’n fwyaf tebygol o weld trwbl. I’r gwrthwyneb i Heol Eglwys Fair, dyw’r ffaith ei fod wedi distewi ychydig ddim yn golygu fod popeth yn uncyrn a blodau prydferth i lawr yno.

Ond nid yw o bwys ble rwyt ti yn y dref gan fod pethau penodol gallet wneud yn ystod y nos i sicrhau dy ddiogelwch personol a lleihau’r posibilrwydd o ddod i gysylltiad gyda’r gwasanaethau brys. Ac ydw, dwi yn mynd i siarad am gor-yfed alcohol.

Er ei fod yn ymddangos i fod yn gynhenid i’n diwylliant a’r peth moesgar i wneud, paid cael mewn i rowndiau. Dwi’n dweud hyn gan ei fod yn aml yn arwain at bobl yn yfed yn fwy sydyn nac y maent yn arferol. Yfa ar gyflymder dy hun. Mae hefyd yn osgoi’r sefyllfa anochel pan fydd rhywun yn dechrau prynu ‘shots’ ac mae’r noson yn mynd yn flêr yn sydyn.

Pam rwyt ti yn y bar yn archebu diodydd dy hun, gofynna am wydred o dd?r. Mae yfed dwr yn rheolaidd yn helpu ti i aros mewn rheolaeth yn ogystal â helpu gyda’r pen mawr y bore wedyn.

Efallai dy fod wedi clywed pobl yn dweud na ddylet byth gymysgu’r grawn a’r graen, hynny yw paid cymysgu dy ddiod. Nid ryw hen goel gwrach yw hyn; mae’n rhywbeth i wneud gydag olew ‘fusel’. Yn y bôn, mae gwyddoniaeth yn dweud i beidio’i wneud ac nid yw gwyddoniaeth yn anghywir yn aml. Gwranda ar wyddoniaeth.

Gan siarad am wyddoniaeth (i raddau), gad i ni symud ymlaen at sbeicio diodydd; dyma pan fydd sylwedd, fel cyffur neu alcohol, yn cael ei ychwanegu i dy ddiod heb i ti wybod. Mae sbeicio yn eithaf anghyffredin yng Nghaerdydd ond nid yw hyn yn golygu nad yw byth yn digwydd.

Mae dwy reol syml i ddilyn i osgoi dy ddiod yn cael ei sbeicio. I gychwyn, paid derbyn diodydd gan bobl ti ddim yn adnabod. Efallai fod hyn yn ymddangos yn anfoesgar (ac hei, efallai yn erbyn y rheswm rwyt ti allan yn y dref) ond os ti ddim yn adnabod y person sydd yn prynu dy ddiod yna mae’n fwy diogel i ddweud na. Yn ail, paid byth gadael dy ddiod heb rywun yn ei wylio. Efallai dy fod yn meddwl fod hyn yn syml ond rydym wedi gweithio mewn digon o dafarndai i ddweud wrthyt fod pobl yn gadael pob math o bethau heb rywun i’w gwylio pam maent allan.

Sydd yn atgoffa ni, tala’r ddwy bunt a rho dy gôt yn yr ystafell gotiau a chadwa dy fag arnat drwy’r adeg. Lladrad nid trais ydy’r trosedd mwyaf ymysg myfyrwyr yng nghanol y ddinas. Y mwy rwyt ti wedi meddwi yna’r mwy tebygol yr wyt ti o golli dy ffôn.

Rydym wedi siarad am rai ardaloedd o’r dref yn bod yn fwy diogel nag eraill ac mae hyn yn wir mewn tafarndai a chlybiau. Mae yna fannau mewn llefydd, lle bydd pobl yn hel ac mae’r tebygrwydd o daro mewn i rywun (a chychwyn trwbl) yn cynyddu. Dwi’n siarad am ymylon y llawr ddawnsio, drysau ac i mewn ac o gwmpas y toiledau a’r man ysmygu. Defnyddia’r ardaloedd hyn ond paid hamddena yno.

Ac i orffen, os wyt ti yn taro diod rhywun drosodd, pryna un arall iddynt; mae’n llawer llai o drafferth.


Instagram