Yn ddiweddar,  fe gefais gyfweliad gan ffrind da iawn sydd wedi bod yn brwydro yn erbyn yr uffern o gaethiwed i gyffuriau ers rhai blynyddoedd bellach. Cytunais i beidio datgelu ei henw i osgoi unrhyw ôl-effeithiau annymunol. Yr wyf hefyd wedi cytuno i’w chynorthwyo â’i hadferiad mewn unrhyw ffordd y gallaf.

Yr wyf yn adnabod y fenyw hon ers bron i chwe blynedd, ac rydym yn rhannu llawer o atgofion. Ar ddechrau ein cyfeillgarwch, byddem ein dwy yn mwynhau gwydraid a noson allan dda. Fodd bynnag, wrth i mi dyfu i fyny a chychwyn fy ngyrfa a challio, fe wnaeth hi i’r gwrthwyneb. Am flynyddoedd, fe wnaethom ymbellhau, nes i mi drafod ei phroblem â hi’n ddiweddar. Wedi trafodaeth emosiynol â’i theulu, ei ffrindiau a hithau, cytunodd fod arni angen help. Mae hi bellach yn cael triniaeth trwy gynllun i gleifion allanol, ac mae hi wedi dychwelyd i fyw at ei rhieni.

Er ei bod hi bellach yn cael help, mae’n amlwg ei bod hi’n dal i gael ei phoenydio gan y bywyd yr arferai fyw. Penderfynasom adrodd ei stori, yn y gobaith y gwnaiff rhywun ddarllen yr hanes, uniaethu â hi, a chytuno i gael cymorth. Dyma sut aeth pethau:

 

Helo cyw, sut mae pethau?

Ddim yn ddrwg, ddim yn ddrwg. Tithe?

Dwi’n iawn, diolch. Wyt ti’n barod am y cyfweliad?

Ydw. Ffwrdd â thi! [Mae’n chwerthin]. Bydda’n garedig!

Iawn! Ym. Lle allwn ni gychwyn? Beth am gychwyn o’r adeg y gwnaethom gwrdd, sut wyt ti’n cofio dy hun o’r adeg honno, pa fath o atgofion sydd gen ti o’r cyfnod cyn hynny?

Wel… Dwi ddim yn si?r. Mae’n anodd cofio. Wel, mi oeddwn i’n hapus, dwi’n gwybod hynny. Yr oeddwn i’n hoffi’r ffordd yr oeddwn yn edrych, yr oeddwn yn hyderus. Yr oedd gen i lawer o ffrindiau, felly mae’n rhaid fy mod i’n un hwyliog?!

Ti’n iawn, fe gawsom lot o hwyl;.

Do wir. Roeddwn i’n arfer mwynhau yfed, ond mewn tafarnau a llefydd felly. Roedd o’n wahanol. Ti’n gwybod, byddem ni’n mynd allan a chael hwyl, ac roeddwn i wrth fy modd yng nghwmni pobl, a, wel, dim ond cael hwyl, am wn i.

Oedd, mi oedd o’n amser da. Felly, pryd wnaeth pethau newid?

Wel. Fe wnes i ddechrau ysmygu mwg drwg, oherwydd roedd fy nghariad newydd ar y pryd yn gwneud hynny. Yr oedd fy mywyd yn llwyddiannus, allwn i ddim gweld sut y gwnâi ysmygu ambell sbliff newid unrhyw beth. Beth bynnag, fe wnes i gychwyn ysmygu’n rheolaidd, yn y bore, yn yr ardd, cyn mynd i’r gwely, dim ond gwastraffu fy arian, fe wnes i roi’r gorau i fynd i’r dafarn a byddwn yn treulio llai o amser gyda fy ffrindiau, fe wnes i gychwyn ysmygu, gwneud  dim ond ymlacio ac ysmygu.

Sut wnaeth pethau ddatblygu wedi hynny?

Wel, doeddwn i a fy nghariad yn gwneud dim ond ysmygu, ysmygu, ysmygu, felly fe wnaethom gychwyn treulio amser yng nghwmni ei ffrindiau, oedd yn union yr un fath. Bydden nhw’n arfer cael gwahanol nosweithiau, ddim yn mynd allan, jyst eistedd yn ysmygu mwg drwg, bod yn benfeddw, llyncu pils, cymryd asid, beth bynnag oedd ar gael. Doeddwn i ddim yn awyddus i gymryd rhan ar y dechrau, ond y diwedd, yr oedd yn normal, felly fe wnes innau ymuno yn yr hwyl.

Pa fath o bethau fyddet ti’n eu cymryd?

Yn y pen draw, unrhyw beth. Be dwi’n feddwl ydy, wedi ychydig o flynyddoedd gyda’r criw yma, roeddwn i’n cymryd cocên yn rheolaidd, yn llyncu pils … Byddwn yn cymryd MDMA ac asid gyda’i gilydd yn rheolaidd, a rhithbeiriau eraill, roeddwn i’n tripio, ti’n gwybod… Wn i ddim… Ond wnes i erioed gyffwrdd â heroin na ket. Wastad wedi meddwl eu bod yn gyffuriau brwnt. Maen nhw i gyd a dweud y gwir.

Felly, pam wnest ti ildio a chytuno i gymryd y pethau hyn yn y lle cyntaf?

Wn i ddim. Roedd arna i eisiau gwneud hynny. Hwn oedd fy nghriw cyntaf i, fe wnes i ymbellhau oddi wrthych chi a fy nheulu a meddwl… Wel, yn y lle cyntaf, mae’n debyg i mi ddweud ‘i’r d***l’, ti’n gwybod, ‘pam lai’, beth yw’r peth gwaethaf a all ddigwydd. Ac yna, cyn i ti sylweddoli hynny, rwyt ti’n cymryd cyffuriau. Ti’n gwneud hynny fel rhan o’r ddelwedd. Ti’n gwybod, ti’n fwy hyderus wrth lyncu pilsen neu beth bynnag.

Felly pam wnest ti ddal ati er gwaetha’r peryglon iechyd amlwg?

Roeddwn i wrth fy modd! Oeddwn, roeddwn i’n ff***in mwynhau, wrth fy modd bod allan o fy mhen am flynyddoedd, dyna oedd fy mhethau i, nes i mi sylweddoli nad oedd gen i ddim arall. Ond ar y pryd, roeddwn i’n credu, ti’n gwybod, roc a rol neu rywbeth,  ‘efallai fy mod i’n edrych fel c***u ond dwi’n cymryd cyffuriau, felly mae popeth yn iawn’. Roedd o fel codi dau fys at awdurdod, at fywyd, ac mi oeddwn i’n hoffi’r person hwnnw, roeddwn i’n hoffi fy hun pan oeddwn ar gyffuriau. Yn anffodus, ar ôl ‘dod i lawr’, bydd dy ben di’n llanast.  Dyna’r drwg efo cyffuriau, mae popeth yn grêt ar y dechrau, ti’n credu y gwnaiff y teimlad hwnnw bara am byth, ond dydy o ddim, ac yn y diwedd, ti jyst yn hollol wag ac yn teimlo fel c***u.

Felly… pryd aeth pethau o ddrwg i waeth i ti?

Doeddwn i ddim yn sylwi ar y pryd. Hynny ydy, wrth edrych yn ôl, roeddwn i’n teimlo’n wael iawn ar brydiau. Fel… Byddwn yn cael cyfnodau o ddod i lawr a fyddai’n para am ddyddiau am ddyddiau, a doedd dim modd symud, roeddwn yn teimlo mor wag. Fe wnes i golli fy ngwaith, roeddwn i’n wastraff amser yn amlwg. Doeddwn i ddim yn malio am fy nghariad na fy nheulu, ac fe ges i drafferth gyda’r heddlu…ond wnaeth hynny erioed godi ofn arna i. Yr oedd pawb o fy nghwmpas oedd yn cymryd cyffuriau yn rhannu’r un profiadau, felly roedd hynny yn normal.

Pryd wnest ti gyrraedd y gwaelod?

Wn i ddim a oedd yna adeg arbennig neu foment diffiniol. Fe wnaeth pethau ddatblygu am wn i, doeddwn i ddim yn hoff iawn o’r bobl o’m cwmpas, roeddwn i’n casáu fy nghariad ac wedi digio at bawb a minnau am y cyfleoedd yr oeddwn i wedi gwneud llanast ohonynt ac wedi colli’r holl botensial i wneud rhywbeth â fy mywyd. Fe wnes i gychwyn casáu fy hun, ac yn y diwedd, fe ddatblygodd hynny’n rhywbeth annioddefol.

A oes gen ti gyngor i unrhyw un mewn sefyllfa debyg?

Ym. Wn i ddim. Dim llawer, hynny ydy, fyddai hynny’n rhagrithiol, byddai? Am wn i. Allwch chi ddim cynorthwyo rhai pobl, a rhaid i ti dderbyn hynny. Bydd y bobl sydd wrth eu bodd yn cymryd cyffuriau yn dal i fwynhau’r teimlad a’r ffordd o fyw, wnawn nhw ddim newid hynny am holl aur y byd. Ond am wn i, i bobl fel fi, y rhai sy’n methu dioddef rhagor, jyst gofyn am help dwi’n meddwl. Llyncu dy falchder.

Iawn mêt, dyna ddigon dwi’n meddwl. Wyt ti’n iawn?

Ydw si?r. Popeth yn iawn.

 

Delwedd gan @FiverWeed, Curtis Gregory Perry a dreamglowpumpkincat210


Instagram