Girl with bottleMae fy mywyd yn llanast!

Dwi wedi torri fy nghalon ddwywaith ac nid oes unrhyw un o fy ffrindiau yn deall faint o boen sydd gennyf mewn gwirionedd…

Yn sgil y torcalon, yr wyf wedi bod yn yfed mwy a mwy (o alcohol) i guddio’r boen ac i wneud i bopeth ddiflannu. Pan fyddaf yn yfed, byddaf yn anghofio am bopeth a byddaf yn meddwl ei fod yn beth dda, ond rwyf yn cychwyn dod yn ddibynnol arno !

Pan fyddaf yn teimlo’n isel, byddaf yn chwilio am rywbeth i niweidio fy hun, neu botel o fodca neu chwisgi. Wel, fe wnaiff unrhyw fath o alcohol y tro, ond gwirodydd yn bennaf, oherwydd fe wnaiff i’r boen ddiflannu’n gyflymach…

Ni fyddaf yn hoffi siarad â’n cyfeillion am hyn, oherwydd yr wyf wedi cael yr un profiad yn y gorffennol wrth ymddiried yn fy ffrindiau. Maent oll yn credu fy mod yn ceisio cael sylw neu’n gwneud hynny i fod yn “fwy c?l na hwy.”

Fe fyddai’n dda gen i pe baent yn peidio meddwl hynny, oherwydd ni yw’n wir, yr wyf yn gwneud hynny oherwydd yr wyf wedi fy mrifo ac mae’n debyg na allaf roi’r gorau iddi…

Yr wyf yn casáu teimlo fel bod rhaid i mi ddibynnu arnaf fy hun, oherwydd rwy’n colli hyder ac mae’n effeithio ar fy ngallu i wneud ffrindiau a bod yn fi fy hun. Pan fyddaf yn mynd allan gyda fy ffrindiau, byddaf yn cuddio fy emosiynau ac yn smalio bod yn hapus, oherwydd mae’n haws na’u dangos iddynt a bod yn drist a gwneud i bawb deimlo’n ddigalon.

Byddaf yn cuddio fy emosiynau oherwydd mae’n haws na’u dangos. Efallai fod hynny’n swnio’n dwp, ond bob tro y byddaf yn cuddio rhywbeth, bydd yr iselder yn cynyddu ychydig yn fwy, a bob mis, byddaf yn cael chwalfa, oherwydd ni allaf ymdopi â’r hyn y byddaf yn ei storio! Yr wyf wedi danto gwneud hynny ond ni allaf roi’r gorau iddi. Mae’n ychwanegu at y rhestr o broblemau yn fy mhen, ac ni allaf berswadio fy hun i siarad â neb arall…

Yr wyf wedi rhannu hyn ag un neu ddau o bobl, ac ni wnaethant wneud unrhyw beth i’m cynorthwyo! Dim ond dweud “Paid â phoeni, bydd popeth yn iawn! Mi wn i hynny!” …. Ond credaf nad ydynt yn sylweddoli fod arnaf angen mwy na geiriau i godi fy nghalon ac i ofalu amdana’i! Mae arnaf angen rhywun i fod yno, ac ar hyn o bryd, mae fy ffrind gorau yn cael ei chymryd oddi arna’i, byddwn bob penwythnos yn mynd allan gyda hi neu byddai hi’n treulio’r noson yn fy nghartref i neu i’r gwrthwyneb, yn awr bydd hi’n treulio’r noson yng nghartref rhywun arall…nid wyf yn credu fod y person hwn sydd wedi cipio fy ffrind gorau yn sylweddoli cymaint mae hynny yn fy mrifo. Yr wyf wedi dweud hyn wrthi, ond dywed fod croeso i mi fynd allan gyda nhw unrhyw bryd! Yr wyf yn sylweddoli hynny, ond mae arnaf eisiau cael fy ffrind yn ôl, weithiau i dreulio’r noson gyda mi, oherwydd yr wyf fi a fy ffrind yn agos iawn, a hi yw’r unig un sy’n gwybod popeth amdanaf, oherwydd mae’n anodd i mi rannu fy nheimladau ag eraill…

Yr wyf wedi cael llond bola o deimlo’n unig ac yn ddibynnol ar bethau sy’n gwneud i mi deimlo’n waeth! Byddaf yn teimlo’n well wrth wneud y pethau hynny, ond ni fydd yn cynnal fy emosiynau yn hir iawn, ac wedi ychydig o amser, byddaf yn teimlo fel llanast unwaith yn rhagor!

Mae fy emosiynau fel ffigyr-êt ar hyn o bryd, mae’n fy nghythurddo oherwydd ni wn i a ydynt yn mynd neu’n dod, a gallant effeithio ar beth bynnag yr wyf wedi’i drefnu ar gyfer y diwrnod hwnnw ….

Teimlaf fel sgrechian, ond nid wyf yn hoffi sgrechian.

Mae arnaf awydd marw a dweud y gwir….teimlaf yn unig iawn ac yn llawn dop o sbwriel!

Mae arnaf eisiau taflu popeth allan ohonof a gwneud dim ond cysgu…

A pheidio deffro.

 

Cyngor gan:

Meic
Sylwadau yn theSprout ar 13 Hydref 2011 – 16:12pm

Clywaf eich bod yn wynebu amser anodd ar hyn o bryd, ac mae’n ddrwg gen i glywed nad yd

ych yn credu fod eich ffrindiau’n deall cymaint y maent yn eich brifo ar hyn o bryd ac nad ydych yn credu y gallant gynnig y math o gefnogaeth y credwch fod arnoch ei angen.

Yr ydych yn dweud fod rhywun arall yn mynd â’ch ffrind gorau oddi arnoch, ond yr ydych hefyd yn dweud eich bod wedi cael gwahoddiad i ymuno â hwy. Mae’n ymddangos fod y person hwn yn ceisio’ch trin yn deg, felly efallai y gallwch grybwyll wrtho fod arnoch angen treulio ychydig mwy o amser ar  eich pen eich hun gyda’ch ffrind gor

au, oherwydd eich anawsterau presennol.

Os hoffech drafod â rhywun arall sydd yn wastad ar gael i wrando, gallwch gysylltu â MEIC unrhyw bryd.

Yr ydym ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gallwch gysylltu â ni trwy’r dulliau canlynol: –
Ffôn – 0808 8023456
Neges testun – 84001
Sgwrsio ar y we – http://www.meiccymru.org

Gallaf

ddeall sut y gwnaiff yfed alcohol wneud i chi anghofio am eich pryderon yn y tymor byr, ond mae’n dda gweld eich bod yn sylweddoli eich bod yn dod yn rhy ddibynnol ar alcohol fel dull o geisio ymdopi â’ch anhapusrwydd.
Yr wyf wedi cynnwys dolen at rai gwefannau a allai eich cynorthwyo i reoli faint y byddwch yn ei yfed yn well. Gallwch hefyd ffonio rhif arbennig os byddwch yn credu y byddai’n ddefnyddiol trafod â rhywun sy’n deall eich anawsterau.

Gallai Dan 24/7 a Frank eich cynorthwyo. Gallwch gysylltu â Dan 24/7 trwy ffonio (0800 6 33 55 88), anfon neges testun (81066) neu anfon e-bost o’u gwefan (www.dan247.org.uk). Gellir ffonio Frank (0800 77 66 00), anfon neges testun (82111) neu anfon e-bost o’u gwefan (www.talktofrank.com).

Cyfrannwyd y stori hon gan TheSprout.co.uk. E-bostiwch post@red-button.org i rannu eich stori bersonol.

4 Responses to Cuddio yn y botel

    • redbutton says:

      Thank you! You can follow us on Twitter and Facebook, to always be reminded of our new posts. Just click on the icon’s in the tool bar.


Instagram